Commentaarronde open voor PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen – opslag’

14 April 2023

De conceptversie van PGS 31 voor overige gevaarlijke vloeistoffen - opslag is gereed voor commentaar. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 31 is te vinden via PGS 31 (publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).

Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

  • De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.
  • Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 14 juni 2023 op digitale wijze via de hiervoor ingerichte omgeving op de PGS-website. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

De PGS-beheerorganisatie ontvangt graag per e-mail suggesties als u ideeën heeft hoe het indienen van commentaar kan verbeteren. 

Waarover gaat de richtlijn?

In deze richtlijn zijn de regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte gevaarlijke vloeistoffen en brandstoffen). Het doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren.

De gevaren van deze categorie stoffen zijn zeer divers. De stoffen die onder het toepassingsbereik van PGS 31 vallen zijn ingedeeld in diverse ADR of CLP klassen of ze vallen onder meerdere klassen, zoals een brandbare en giftige stof.

Het gaat om de volgende klassen:

ADR klasse 3 – Brandbare vloeistoffen

ADR klasse 5.1 – Anorganische peroxiden

ADR klasse 5.2 – Brandbare vaste stoffen

ADR klasse 5.2 A – Organische peroxiden cat. A

ADR klasse 6 – giftige stoffen

ADR klasse 8 – bijtende stoffen

ADR klasse 9 – overig gevaar

CLP Klasse H340 – Mutageen cat.1

CLP klasse H350 – Kankerverwekkend cat. 1

CLP klasse H360 – Reprotoxisch cat. 1

De richtlijn gaat in op onderwerpen met betrekking tot:

  • ontwerpen
  • bouwen
  • gebruiken (in werking hebben)
  • onderhouden
  • inspecteren/herklassificeren (in stand houden)

 Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de stand der techniek die geldt voor:

  • de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen
  • brandbestrijdingssystemen (dit betreft een samenstel van preventieve, preparatieve, en repressieve voorzieningen) en
  • arbeidsmiddelen

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om te zorgen voor een veilige opslag. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde is gestart. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat het PGS 31-team hiervoor een half jaar nodig heeft. Begin 2024 kan dan een finale controle plaats vinden.

Als het PGS 31-team gereed is zal de PGS-stuurgroep deze richtlijn goedkeuren en vervolgens zal het Bestuurlijk Omgevingsberaad deze vaststellen.

Moet ik straks aan de PGS 31 richtlijn voldoen?

De huidige PGS 31 (PGS 31:2021 Versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS) is aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat van kracht zal worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de nieuwe versie van PGS 31 opgenomen zal worden in het Bal. Zodra dit gebeurd is, is PGS 31 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven er aan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals deze zijn opgenomen in bijlage L van PGS 31 van toepassing.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau ([email protected]).

Bekijk compleet PGS nieuws archief