Commentaarronde geopend voor PGS 6: Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

26 June 2023

PGS 6:2023 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2021. De aanpassing van PGS 6:2021 had tot doel de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in de richtlijn. Na de oplevering van de PGS 6:2021 resteerden er een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten welke buiten de scope van die herziening vielen en in 2021 niet zijn meegenomen. Deze punten zijn in de versie PGS 6:2023 alsnog verwerkt. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Alleen commentaren op de gewijzigde delen zullen in behandeling genomen worden. Een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen is opgenomen in Bijlage P. Commentaren op ongewijzigde delen zullen in een volgende herziening meegenomen worden.Let op: In bijlage I wordt verwezen naar de Werkwijzer bedrijfsbrandweren of er wordt uit deze werkwijzer geciteerd. Er is gebruik gemaakt van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013, versie 2.0, 14 november 2013 (= WBBRW-2013). Er is inmiddels een nieuwe Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 beschikbaar. Over deze nieuwe werkwijzer bestaat op onderdelen bezwaar van het bedrijfsleven. Om die reden is onderhavige PGS 6 nog niet aangepast overeenkomstig de nieuwe Werkwijzer. In het definitieve concept PGS 6 zal de verwijzing naar de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013 worden verwijderd en de teksten die daar betrekking op hebben zullen worden aangepast. In plaats daarvan zal worden verwezen naar de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 of naar de ‘meest recente versie’ van de werkwijzer, voor zover alle partijen zich daarin kunnen vinden.

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 6 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 - De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

- Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 26 augustus 2023 op digitale wijze, in de hiervoor ingerichte omgeving, via deze link. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

Alleen commentaar dat digitaal ingediend wordt, kan door het team in behandeling worden genomen.

Waarover gaat de richtlijn?

Als onderdeel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vormt PGS 6:2023 een uitzondering op de andere delen uit de reeks. PGS 6 is niet gericht op concrete risico’s, gevolgen, doelen en maatregelen, maar bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals deze zijn vastgelegd in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst de inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest over de aanpassingen. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien. Daarom volgt nu deze publieke commentaarronde. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat de definitieve richtlijn eind 2023 zal worden gepubliceerd.
Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 6-team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de PGS-stuurgroep en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-programmabureau ([email protected]).

Bekijk compleet PGS nieuws archief