Ontwerp versie PGS 13 over ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

17 January 2018Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel gepubliceerd’ is omgezet in Nieuwe Stijl – op basis van een risicobenadering en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.


PGS 13 heeft betrekking op koelinstallaties en warmtepompen gevuld met ammoniak. Ammoniak wordt op grote schaal gebruikt als koudemiddel, en vervangt in toenemende mate synthetische koudemiddelen. Het heeft in vergelijking met deze middelen het voordeel dat het geen broeikasgaseffect heeft. Er zijn echter gevaarsaspecten verbonden aan gebruik van ammoniak. PGS 13 geeft aan hoe het middel veilig kan worden toegepast.

Aanleiding voor herziening van PGS 13
PGS 13 is net als andere PGS-documenten omgezet naar de Nieuwe Stijl, zodat deze gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Op basis van de geïdentificeerde risico’s zijn doelen en maatregelen vastgesteld.

Daarnaast is PGS 13 aangepast op de norm EN 378:2016 (koelsystemen en warmtepompen – veiligheid en milieueisen), die in 2016 is geactualiseerd.

PGS 13 Nieuwe Stijl
De belangrijkste wijzigingen in de PGS 13 Nieuwe Stijl zijn:

  • via de risicobenadering zijn actuele inzichten rondom veilig werken in beeld gebracht. Deze zijn verwerkt in de scenario’s, doelen en maatregelen;
  • de opgegeven scenario’s geven inzicht in risico’s die kunnen optreden bij het werken met koelinstallaties gevuld met ammoniak;
  • de maatregelen zijn gekoppeld aan de geactualiseerde EN 378:2016. Noot: Aan huidig voorliggende document wordt nog het schema met classificatie van koelinstallaties uit de EN 378:2016 toegevoegd. Dit zal worden opgesteld tijdens de commentaarronde.
  • de omschrijvingen van benodigde competenties zijn verduidelijkt en aangescherpt. Achtergrond hiervan is dat relatief veel incidenten te maken hebben met menselijke fouten;
  • de omschrijvingen van maatregelen voor noodplan en communicatie met hulpdiensten zijn verduidelijkt.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 13 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.
 
U kunt NIET op alle delen van PGS 13 commentaar indienen. Dit zijn de (juridisch goedgekeurde) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.
 
LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.
 
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.
 
U kunt uw reactie uiterlijk tot 19 maart a.s. sturen naar: [email protected].
 
Vervolgstappen
Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 13-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 13 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 13 volgt later dit jaar meer informatie.

Bekijk compleet PGS nieuws archief