Commentaarronde voor PGS 38 Multi-energie stations

11 January 2023

Multi-energie tankstation
Multi-energie tankstation

Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland. Verschillende PGS-richtlijnen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een specifieke mobiliteitsbrandstof. Deze brandstoffen komen op een Multi Energy Station samen en dit wordt beschreven in PGS 38. De combinatie van brandstoffen varieert per station. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 38 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 - De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

- Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 11 maart 2023 op digitale wijze, in de hiervoor ingerichte omgeving, via deze link.

U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft.

Alleen commentaar dat digitaal ingediend wordt, kan door het team in behandeling worden genomen.

Waarom is PGS 38 voor Multi-energie stations nodig?

PGS 38 is van toepassing op multi-energie stations. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers, waaronder een oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen en werktuigen. Het gaat om afleverinstallaties die zijn genoemd in de volgende PGS-richtlijnen:

  • PGS 16: LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties
  • PGS 25: Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen
  • PGS 28: Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen
  • PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties
  • PGS 33-1: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen
  • PGS 35: Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor MES. Daarom is de PGS-beheerorganisatie door diverse stakeholders gevraagd een PGS-richtlijn met maatregelen op te stellen. In PGS 38 zijn maatregelen tot stand gekomen met een risicobenadering.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico's van een multi-energie station te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario's die zich voor kunnen doen. Op basis van de scenario's zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren.

PGS 38 gaat zowel om openbare stations als om stations bij bedrijven. Het gaat om het afleveren aan voertuigen en werktuigen. Het kan gaan om bemande en onbemande stations.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om te zorgen dat op een veilige wijze onderhoud kan worden uitgevoerd. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat de definitieve richtlijn begin derde kwartaal 2023 wordt gepubliceerd.
Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 38-team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de PGS-stuurgroep en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Moet ik straks aan de PGS 38 richtlijn voldoen?

Het is op dit moment nog niet bekend of PGS 38 zal worden aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Indien dit het geval is, wordt PGS 38 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven er aan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals deze zijn opgenomen in bijlage F van PGS 38 van toepassing. In het geval sprake is van vergunningsplicht, kan de vergunningverlener de implementatietermijnen uit de PGS gebruiken als richtlijn.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau ([email protected]).

Bekijk compleet PGS nieuws archief