Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal


PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

PGS 6:2023 

PGS 6:2023 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2021. De aanpassing van PGS 6:2021 had tot doel de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in de richtlijn. Na de oplevering van de PGS 6:2021 resteerden er een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten welke buiten de scope van die herziening vielen en in 2021 niet zijn meegenomen. Deze punten zijn in PGS 6:2023 alsnog verwerkt.

Nu de PGS is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Verwachting is dat dit in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden. PGS 6 heeft geen dwingend karakter. Dit houdt in dat een Seveso-inrichting ervoor kan kiezen om op een andere manier invulling te geven aan de gestelde eisen, onder de voorwaarde dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving. In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 6 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen.

PGS 6:2021 versie 0.1

PGS 6:2021 versie 0.1 is in lijn met de versies d.d. december 2020 van de Omgevingswet, Omgevingsregeling, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving.

PGS 6:2021 versie 0.1 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel een stelselherziening gaat plaatsvinden van het Nederlandse omgevingsrecht. Daarbij gaan o.a. het Brzo 2015 en de Rrzo op in nieuwe AMvB’s. Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 2016 zijn in deze versie niet verwerkt.

PGS 6:2021 versie 0.1 is van toepassing bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024. 

Voor alle actuele informatie met betrekking tot de uitvoering kunt u terecht op http://brzoplus.nl.

 

PGS-6

PGS 6:2023 versie 0.2 (NOVEMBER 2023)

Overige beschikbare publicaties

PGS 6:2023 versie 0.1 (juni 2023)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2420
2420
2420
2520
2520
2520
2620
2620
2620