Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal


PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

PGS 6:2023 concept versie

PGS 6:2023 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2021. De aanpassing van PGS 6:2021 had tot doel de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in de richtlijn. Na de oplevering van de PGS 6:2021 resteerden er een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten welke buiten de scope van die herziening vielen en in 2021 niet zijn meegenomen. Deze punten zijn in de concept versie PGS 6:2023 alsnog verwerkt. De concept versie PGS 6:2023 is gepubliceerd op 26 juni 2023. Aansluitend heeft er gedurende twee maanden een openbare commentaarronde plaatsgevonden. De verwachting is dat het defintieve concept voor eind 2023 zal worden gepubliceerd.

Let op: Delen van deze werkwijzer zijn ook toepasbaar voor het opstellen van een VR. In bijlage I wordt dan ook vaak verwezen naar deze werkwijzer of eruit geciteerd. Er is gebruik gemaakt van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013, versie 2.0, 14 november 2013 (= WBBRW-2013). Er is inmiddels een nieuwe Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 beschikbaar. Over deze nieuwe werkwijzer bestaat op onderdelen bezwaar van het bedrijfsleven. Om die reden is onderhavige PGS 6 nog niet aangepast overeenkomstig de nieuwe Werkwijzer. In het definitieve concept PGS 6 zal de verwijzing naar de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2013 worden verwijderd en de teksten die daar betrekking op hebben zullen worden aangepast. In plaats daarvan zal worden verwezen naar de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 of naar de ‘meest recente versie’ van de werkwijzer, voor zover alle partijen zich daarin kunnen vinden.

PGS 6:2021 versie 0.1

PGS 6:2021 versie 0.1 is in lijn met de versies d.d. december 2020 van de Omgevingswet, Omgevingsregeling, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving.

PGS 6:2021 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2016. Dit komt doordat Seveso III ongewijzigd van kracht is, maar inmiddels wel een stelselherziening gaat plaatsvinden van het Nederlandse omgevingsrecht. Daarbij gaan o.a. het Brzo 2015 en de Rrzo op in nieuwe AMvB’s. Inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten na 2016 zijn niet verwerkt.

PGS 6:2021 versie 0.1 is pas van toepassing bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2024. Tot die tijd geldt PGS 6:2016.

Voor alle actuele informatie met betrekking tot de uitvoering kunt u terecht op http://brzoplus.nl.

 

PGS-6

PGS 6:2023 versie 0.1 (juni 2023)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2320
2320
2320
2420
2420
2420
2520
2520
2520