Beheerorganisatie

 

Sinds 2008 worden de actualisaties en het beheer van de PGS uitgevoerd door de PGS-beheerorganisatie. In 2015 is gestart met het opstellen van PGS-richtlijnen volgens Nieuwe Stijl dat gebeurt in opdracht van het Bestuurlijk Omgevingsberaad VTH (BOb). De praktische inrichting van de PGS-beheerorganisatie is in overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen en bekrachtigd door het BOb. Er is gekozen voor een vorm waarbij de PGS gebruikers (bedrijfsleven en overheden) gezamenlijk zorgdragen voor het opstellen van de publicaties en het periodiek aanpassen van de Publicatiereeks aan de actuele ontwikkelingen en behoeften in het veld. De Rijksoverheid stelt hiervoor jaarlijks een budget ter beschikking.

Het organisatieschema van de PGS-beheerorganisatie ziet er als volgt uit:

Bestuurlijk Omgevingsberaad VTH (BOb)

Het BOb besluit over:  

  • het vaststellen van een PGS-richtlijn;

 • het jaarlijkse werkprogramma van de PGS-beheerorganisatie en het bijbehorende budget;
 • eventuele kaderstellende (beleids)uitgangspunten, algemeen en per PGS–publicatie;
 • eventuele afspraken over termijnen waarbinnen bepaalde onderdelen of doelen van een PGS-richtlijn van toepassing moeten worden op bestaande situaties en de wijze waarop dat wordt geĂŻmplementeerd (juridische doorwerking).

Het BOb wordt hierin geadviseerd door het Directeurenoverleg Omgevingsberaad VTH.

Programmaraad

De Programmaraad staat aan het roer van de PGS-beheerorganisatie. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB Nederland) en overheden (brandweer Nederland, IPO, VNG en Inspectie SZW).

De Programmaraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en neemt o.a. besluiten over:

 • het voorgestelde werkprogramma;
 • de opgestelde plannen van aanpak;
 • de kwaliteit van PGS-publicaties om aan te kunnen bieden aan het BOb
 • de werkwijze, procedures en het functioneren van de beheerorganisatie
 • verschillen van inzicht en knelpunten in PGS-teams 

PGS-projectbureau

Het Projectbureau is ondergebracht bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Het Projectbureau bestaat uit een dagelijks manager, een projectleider en vaste ondersteuning van een eigen secretariaat. Het projectbureau kan daarnaast beschikken over een groot aantal normalisatie consultants  en ruime ervaring met het opstellen en beheren van technisch inhoudelijke documenten.

Het Projectbureau zorgt ervoor dat de beheerorganisatie als geheel goed kan functioneren en dat de gebruikers steeds kunnen beschikken over de meest actuele publicaties. De belangrijkste taken van het Projectbureau zijn:

 • Financieel beheer en verantwoording
 • Opstellen van jaarlijks werkprogramma en meerjarig actualisatie programma
 • Voortgangsbewaking
 • Voorbereiding en secretariaat van Adviesraad en Programmaraad
 • Projectleiding en secretariaat van PGS teams
 • Communicatie met de gebruikers en het beheer van de PGS website
 • Waarborgen van de kwaliteit van de producten
 • In stand houden van een levend netwerk van deskundigen. 
 • Signaleren van ontwikkelingen en behoeften van het veld.

Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB Nederland), overheden (Brandweer Nederland, IPO, VNG, Inspectie SZW) en Infomil en komt gemiddeld vier maal per jaar bijeen. De leden staan midden in de uitvoeringspraktijk en vervullen een belangrijke rol als het gaat om het signaleren en bespreken van actuele ontwikkelingen en vraagstukken die leven in de uitvoeringspraktijk.

Daarnaast heeft de Adviesraad een adviserende taak richting Programmaraad, Projectbureau en teams.

Reacties of vragen van gebruikers die binnenkomen via deze website of via de Helpdesk van Infomil worden als het nodig is hier besproken. Uiteraard blijft het niet bij praten alleen. Afhankelijk van het vraagstuk zal de Adviesraad samen met het Projectbureau voor de nodige opvolging zorgen. Dat kan gaan om het formuleren van antwoorden op veelgestelde vragen, wijzigingsvoorstellen voor bestaande publicaties, nader onderzoek of (voorstellen tot) het bijstellen van het actualisatie programma.  

PGS-team

Een PGS-team wordt voor een bepaalde periode ingesteld en is verantwoordelijk voor het opstellen of actualiseren van Ă©Ă©n of meerdere specifieke publicaties. Een PGS-team wordt op een evenwichtige manier samengesteld door een afvaardiging van maximaal twee vertegenwoordigers per Programmaraadslid (dus maximaal 2 namens (VNO-NCW, MKB Nederland, brandweer Nederland, IPO, VNG en Inspectie SZW). Als het nodig is kan een team de specifieke deskundigheid van kennisinstituten raadplegen.
De PGS-teams worden in hun werkzaamheden ondersteund en gefaciliteerd door het Projectbureau.

Werkprogramma

Jaarlijks wordt door het BOb een werkprogramma met begroting vastgesteld. 2016 en 2017 staan in het teken van het omzetten van de PGS-reeks naar Nieuwe Stijl. Normaal gesproken is het uitgangspunt voor het meerjarige actualisatie programma dat de publicaties uit de reeks niet ouder zijn dan vijf jaar of op z’n minst elke vier tot vijf jaar worden geëvalueerd op hun houdbaarheid. Hierbij geldt uiteraard dat actuele ontwikkelingen aanleiding kunnen zijn tot bijstelling van het actualisatie programma. Om te zorgen dat de inspanningen van de PGS-beheerorganisatie zoveel mogelijk gericht zijn op de actuele behoeften en ontwikkelingen in de praktijk vragen we ook uw input. 

U kunt reageren naar: [email protected]