Beheerorganisatie

 

De PGS-beheerorganisatie maakt, publiceert en beheert de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) sinds 2008. De praktische inrichting van de PGS-beheerorganisatie is in overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen en bekrachtigd door het BOb. Er is gekozen voor een vorm waarbij de PGS gebruikers (bedrijfsleven en overheden) gezamenlijk zorgdragen voor het opstellen van de publicaties en het periodiek aanpassen van de Publicatiereeks aan de actuele ontwikkelingen en behoeften in het veld. De Rijksoverheid stelt hiervoor jaarlijks een budget ter beschikking.

Het organisatieschema van de PGS-beheerorganisatie ziet er als volgt uit:

Bestuurlijk Omgevingsberaad VTH (BOb)

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad VTH (BOb) is opdrachtgever van de PGS-beheerorganisatie. Het BOb stelt middelen beschikbaar als onderdeel van de ‘Meerjarenagenda Omgevingsveiligheid’

Het BOb besluit over:  

 • het vaststellen van een PGS-richtlijn;
 • het BOb stelt een budget ter beschikking voor het jaarprogramma dat is vastgesteld door de Stuurgroep;
 • eventuele afspraken over termijnen waarbinnen bepaalde onderdelen of doelen van een PGS-richtlijn van toepassing moeten worden op bestaande situaties en de wijze waarop dat wordt geïmplementeerd (juridische doorwerking).

Stuurgroep

De Stuurgroep staat aan het roer van de PGS-beheerorganisatie. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB Nederland) en overheden (brandweer Nederland, IPO, VNG, Nederlandse Arbeidsinspectie en Ministerie IenW).

De Stuurgroep heeft tot doel een zorgvuldige en tijdige totstandkoming en beheer van de PGS-reeks. Ze draagt er zorg voor dat procedures en werkwijzen worden vastgelegd en stuurt op proces en voortgang om dat te bereiken.

De Stuurgroep komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar en is verantwoordelijk voor:

 • vaststellen van het jaarlijkse werkprogramma, begroting en het jaarverslag;
 • instellen en opheffen PGS-teams;
 • vaststellen van terms of reference (ToR) voor nieuwe PGS’en;
 • de kwaliteit van PGS-publicaties om aan te kunnen bieden aan het BOb
 • de werkwijze, procedures en het functioneren van de beheerorganisatie
 • oplossen van bestuurlijke en beleidsmatige knelpunten die zich voordoen in de PGS-teams.

  PGS-programmabureau

  Het Programmabureau is ondergebracht bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Het Programmabureau bestaat uit een Programmamanager, een Programmacoördinator, Projectleiders en vaste ondersteuning door een eigen secretariaat. Voor de levering van projectleiders voor de PGS-teams of ander inhoudelijk voorbereidend werk zal het Programmabureau NEN-consultants inzetten met voldoende affiniteit met het betreffende onderwerp en ruime ervaring in het opstellen van technisch inhoudelijke documenten.


  Het Programmabureau zorgt ervoor dat de beheerorganisatie als geheel goed kan functioneren en dat de gebruikers steeds kunnen beschikken over de meest actuele publicaties. De belangrijkste taken van het Programmabureau zijn:

  • Financieel beheer en verantwoording
  • toezien dat er wordt gewerkt volgens het Uitvoeringskader;
  • uitvoering van het secretariaat van de Stuurgroep, Adviescommissie en PGS-teams;
  • leveren van een secretaris voor de Stuurgroep en Adviescommissie;
  • leveren van projectleiders voor het opstellen van de terms of reference en PGS-teams; 
  • toezien op transparantie voor alle PGS-team inbreng;
  • opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie en communicatieplan voor PGS-documenten;
  • onderhouden van een netwerk van deskundigen (o.a. facilitators voor de risicobenadering, tekstschrijvers en experts);
  • monitoren van de voortgang van de uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma;
  • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de nieuwe publicaties;
  • signaleren ontwikkelingen en behoeften in het veld;
  • het Programmabureau dient ‘PGS-brede’ onderwerpen te signaleren voor juiste afstemming.

   Adviescommissie

   De Adviescommissie bestaat uit een vaste coördinatiegroep met een kleine vaste kern. Daarnaast een flexibele schil van experts die per specifiek vraagstuk ah hoc mee kunnen denken. Dit kunnen leden zijn uit PGS-teams, maar ook deskundigen van buiten de Beheerorganisatie. Dit kunnen ook (betaalde) deskundigen zijn van onderzoeksbureaus, adviesbureaus en universiteiten. De Adviescommissie staat ten dienste van de Stuurgroep om gevraagd advies te leveren. Daarnaast adviseert de Adviescommissie de stuurgroep over de ontwikkelingen in het werkveld. Daarbij wordt een prioritering gemaakt in onderwerpen die volgens de Adviescommissie relevant zijn voor het werkprogramma. Een andere belangrijke taak is het opstellen van de terms of reference voor een nieuw op te stellen of te actualiseren PGS.

   PGS-team

   Een PGS-team wordt voor een bepaalde periode ingesteld en is verantwoordelijk voor het opstellen of actualiseren van een specifieke PGS. Een PGS-team wordt op een evenwichtige manier samengesteld door een afvaardiging van maximaal twee vertegenwoordigers per Stuurgroepslid (dus maximaal 2 namens (VNO-NCW, MKB Nederland, Brandweer Nederland, IPO en VNG ). Als het nodig is kan een team de specifieke deskundigheid van kennisinstituten raadplegen.
   De PGS-teams worden in hun werkzaamheden ondersteund en gefaciliteerd door het Programmabureau.

   De Nederlandse Arbeidsinspectie neemt niet deel aan het PGS-team maar zal vanuit haar consultatierol een eigen zienswijze opstellen die als bijlage wordt toegevoegd aan de PGS.

   Werkprogramma

   Jaarlijks wordt door de Stuurgroep het werkprogramma met begroting vastgesteld. Normaal gesproken is het uitgangspunt voor het meerjarige actualisatie programma dat de publicaties uit de reeks niet ouder zijn dan vijf jaar of op z’n minst elke vier tot vijf jaar worden geëvalueerd op hun houdbaarheid. Hierbij geldt uiteraard dat actuele ontwikkelingen aanleiding kunnen zijn tot bijstelling van het actualisatie programma. Om te zorgen dat de inspanningen van de PGS-beheerorganisatie zoveel mogelijk gericht zijn op de actuele behoeften en ontwikkelingen in de praktijk vragen we ook uw input. 

   U kunt een voorstel doen voor een herziening van een bestaande PGS of suggestie voor een nieuwe PGS via https://forms.office.com/e/GBkpaW0QH5.

   Wilt u meer lezen over de PGS beheerorganisatie zie (link governance)