Concept PGS 28 NS gereed voor commentaar

26 March 2018Het concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
 
PGS 28
Het doel van PGS 28 is om de risico’s te beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en de risico’s van het verwijderen van ondergrondse opslagtanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 28 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. In tegenstelling tot de huidige PGS 28:2011 bevat deze PGS 28 geen bodembeschermingsmaatregelen meer. De bodembeschermingsmaatregelen volgen uit de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en staan benoemd in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ten opzichte van de vorige versie is veranderd dat bij het afleveren van diesel een vastzetmechanisme op het vulpistool is toegestaan. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een elektronisch systeem. Afleverslangen moeten worden voorzien van een breekkoppeling die voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van richtlijn 2014/34/EU.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 28 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.
 
U kunt NIET op alle delen van PGS 28 commentaar indienen. Dit zijn de (juridisch goedgekeurde) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.
 
LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.
 
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.
 
U kunt uw reactie uiterlijk tot 31 mei a.s. sturen naar: [email protected].
 
Vervolgstappen
Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 28-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 28 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 28 volgt komend jaar meer informatie.

Bekijk compleet PGS nieuws archief