Eerste concept beschikbaar in Nieuwe Stijl: PGS 25 voor commentaar

26 April 2017Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Aanleiding voor herziening van PGS 25

De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.

Daarnaast is de PGS geactualiseerd naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers die tijdens de marktverkenning (2013/2014) zijn ingediend.

Aanpak van de herziening

Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 25 zijn:

  • de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veilgheidsregio’s);
  • daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
  • als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast;
  • terugdringen van administratieve- en bestuurlijke lasten.

Commentaar indienen

U kunt de conceptversie van PGS 25 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

U kunt NIET op alle delen van PGS 25 commentaar indienen. Dit zijn de (wettelijke) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in grijze blokken weergegeven.

LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.

Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 26 juni a.s. sturen naar: [email protected].

Vervolgstappen

Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 25-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 25 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 25 in het 4e kwartaal van dit jaar gereed is waarna het wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 25 volgt in de komende tijd meer informatie.

Bekijk compleet PGS nieuws archief