Concept PGS 15 voor verpakte gevaarlijke stoffen beschikbaar voor commentaar

2 September 2019

Het concept van PGS 15 'opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' is beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen aan het PGS-projectbureau sturen.

PGS 15
Het doel van PGS 15 is om de risico’s van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen te beheersen. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen, of zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 15 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de gehele PGS-reeks naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen is aangegeven door middel van een risicobenadering. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen. Het merendeel van de maatregelen is echter onveranderd ten opzichte van de huidge versie van PGS 15.

Op hoofdlijnen is de PGS op de volgende onderdelen aangepast (niet onuitputtelijk):

- PGS 15 is zo aangepast dat deze aansluit op het Besluit Activiteiten Leefomgeving. 

- PGS 15 is opgebouwd volgens PGS Nieuwe Stijl. Dit houdt onder andere in dat er scenario’s (hoofdstuk 4) en doelen (hoofdstuk 6) zijn toegevoegd als onderbouwing bij de maatregelen. Bij elk doel en maatregel is de wettelijke grondslag weergegeven (O, BO, A, Br). In hoofdstuk 5 is de wettelijke verankering van PGS 15 verder beschreven. 

- Hoofdstuk 8 (opslag meer dan 10 ton) is redactioneel aangepast zodat de maatregelen per beschermingsniveau zijn opgenomen. Hierdoor is in een oogopslag te zien waaraan voldaan moet worden. 

- Hoofdstuk 9 tijdelijke opslag is redactioneel aangepast en zijn er in de omschrijving alsmede in maatregelen verschillende toevoegingen opgenomen. Met name is hier de activiteit laden en lossen extra opgenomen. Ter verduidelijking zullen er nog tekeningen worden opgenomen. 

- In hoofdstuk 14 tankcontainers is de scope uitgebreid waardoor de tankcleaners ook onder het hoofdstuk kunnen vallen. De aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zijn verwerkt in de verschillende maatregelen en extra algemene tekst. 

- In deel C is een aantal zaken opgenomen welke voorheen in de bijlage stonden. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 15. 

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 15 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.
 
U kunt NIET op alle delen van PGS 15 commentaar indienen. Dit zijn de (juridisch goedgekeurde) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.
 
LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.
 
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.
 
U kunt uw reactie uiterlijk tot 2 november 2019 sturen naar: [email protected]

Bekijk compleet PGS nieuws archief