Commentaarronde voor PGS 37-1 Energie Opslag Systemen (EOS)

8 February 2022

Energie Opslag Systemen
Energie Opslag Systemen
Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium batterijen. Om dit op verantwoorde wijze te doen is de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen PGS 37-1 in ontwikkeling. Het document heeft betrekking op de veiligheid van lithium-metaal- en lithium-ion energiedragers en is gericht op de juiste toepassing in Energie Opslag Systemen (EOS). Als de PGS 37-1 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze regelgeving is dringend gewenst, vanwege de snelle opmars van EOS in zowel de industrie als de woonomgeving. De PGS-organisatie heeft voor het deel 'EOS' een concept opgesteld. Nu is de fase aangebroken waarin het publiek commentaar kan leveren op het concept. Dit kan tot uiterlijk 7 april. De start van de externe commentaarronde voor het deel ’Opslag’ (PGS 37-2) volgt naar verwachting in de week van 28 maart.

Hoe kan ik commentaar indienen?
 
De conceptversie is te vinden op de PGS-website
Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar in te dienen.  
Dit kunt u doen door:
  • De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel) en aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor. 
  • Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat. 
  • Commentaren op standaardtekst zullen niet worden behandeld door het PGS-team. Als u toch daar commentaar op wilt geven kunt u dat per mail aan het PGS-projectbureau doorgeven. Standaardteksten zijn alle teksten die niet specifiek over PGS 37-1 gaan en zijn met name te vinden in de hoofdstukken ‘een PGS richtlijn’, 5 en 8 en bijlagen C en D.  
We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 7 april 2022.
PGS 37-1 is de eerste PGS waarbij wordt gewerkt met deze manier van commentaar indienen. We zullen deze functionaliteit in de toekomst nog verder verbeteren. We ontvangen graag een mail van u als u suggesties heeft hoe dit beter kan. 
 
 
Waarom is er een PGS 37-1 voor lithium batterijen nodig?
 
Het gebruik van lithium batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Denk aan batterijen in auto’s, fietsen, elektrische sigaretten, laptops en telefoons, maar ook aan buurtbatterijen. Dit brengt gevaren met zich mee. Bij brand kunnen er giftige gassen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor lithium batterijen. Daarom is de PGS-beheerorganisatie gevraagd een richtlijn hiervoor op te stellen. Hiervoor is een projectteam met experts samengesteld en zij hebben nu het deel ‘EOS’ in concept klaar. Het deel ’opslag’ is opgenomen in PGS 37-2 waarvoor binnenkort ook de commentaarronde zal volgen. In PGS 37-2 staat hoe je op een veilige manier grote hoeveelheden lithium batterijen opslaat.
 
 
Waarover gaat de richtlijn?
 
Richtlijn PGS 37-1 voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen gaat over hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen moet omgaan. Buurtbatterijen zijn aan elkaar gekoppelde lithiumbatterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren. Verenigingen van bewoners bijvoorbeeld gebruiken deze buurtbatterijen om zonne-energie in op te slaan. De buurtbatterijen kunnen gevaarlijk zijn door het gebruik van gevaarlijke stoffen in de batterijen en door hoge spanning. Dus juiste toepassing is heel belangrijk. 
 
Voor wie is de richtlijn handig?
 
De richtlijn is nuttig voor:
  • bedrijven die lithiumbatterijen gebruiken
  • bedrijven die buurtbatterijen bouwen en installeren
  • woningbouwverenigingen of verenigingen van bewoners 
  • ingenieurs- en adviesbureaus
  • gemeentes en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven 
  • de brandweer die advies geeft over hoe je veilig lithium batterijen toepast (en opslaat).
 
Wanneer is de richtlijn klaar?
 
Het PGS-team dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf moet treffen om te zorgen dat er niets misgaat. Maar voordat het concept een richtlijn wordt is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat er nu een publieke commentaarronde volgt. Dit zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat dit drie maanden duurt, dus medio 2022 kan een finale controle plaatsvinden. 
 
 
Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?
 
Na het verwerken van al het commentaar uit de commentaarronde door het team zal de PGS worden vastgesteld door de Programmaraad en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Verwachting is dat dat dit najaar zal plaatsvinden. Het voornemen bestaat om PGS 37-1 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In de aanloop daar naar toe zal in een notitie duidelijk worden beschreven op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 37-1 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal.
 
 
Bent u op zoek naar meer informatie?
 
Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau ([email protected]).
 
Bekijk compleet PGS nieuws archief