Commentaarronde voor PGS 37-2 Lithium-houdende energiedragers: Opslag

30 March 2022

Magazijnopslag Energiedragers
Magazijnopslag Energiedragers
Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-batterijen of accu’s, oftewel lithium-houdende energiedragers. Om deze energiedragers op verantwoorde wijze op te slaan is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-2 in ontwikkeling. Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico's van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. Als PGS 37-2 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze regelgeving is dringend gewenst, vanwege de snelle opmars van deze energiedragers en daarmee ook de opslag hiervan. In navolging van deel 1 van de PGS-richtlijn ‘Energie Opslag Systemen (EOS)’ is nu de fase aangebroken waarin het publiek commentaar kan leveren op het concept van PGS 37-2.

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 37-2 is te vinden op de PGS-website.

Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 

-        De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

-         Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 30 mei 2022 op digitale wijze via de hiervoor ingerichte omgeving op de PGS-website. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

PGS 37-2 is de tweede concept PGS-richtlijn waarbij wordt gewerkt met deze manier van commentaar indienen. We zullen deze functionaliteit in de toekomst nog verder verbeteren. De PGS-beheerorganisatie ontvangt graag een e-mail van u als u suggesties heeft hoe dit beter kan. 

Waarom is PGS 37-2 voor lithium-houdende energiedragers nodig?

De opslag van lithium-houdende energiedragers neemt de laatste jaren sterk toe. Dit brengt gevaren met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een lastig te blussen brand, hierbij kunnen giftige en brandbare gassen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor lithium-houdende energiedragers. Daarom is de PGS-beheerorganisatie door diverse stakeholders gevraagd een PGS-richtlijn met maatregelen op te stellen.

In PGS 37-2 zijn maatregelen tot stand gekomen met een risicobenadering. Dit houdt in dat is geanalyseerd welke risico's er zijn bij de opslag van lithium-houdende energiedragers. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen vanwege bijvoorbeeld een thermal runaway, zijn beschreven in scenario´s. Voor deze scenario's zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico's. Met maatregelen kan een bedrijf aan een doel voldoen.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico's van opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario's die zich voor kunnen doen.

PGS 37-2 is van toepassing op de opslag van lithium-houdende energiedragers (cellen, batterijen of accu’s) zoals genoemd in tabel A van hoofdstuk 3.1 van het ADR. Dit betreft de volgende door de Verenigde Naties opgestelde ADR-indelingscodes: 

  • UN 3171Apparaat of voertuig met accuvoeding (bijvoorbeeld hoverboard)
  • UN 3166Voertuigen (hybride, combinatie li-ion batterij en verbrandingsmotor)
  • UN 3480Li-ion batterijen
  • UN 3481Li-on batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3090Li-metaal batterijen
  • UN 3091Li-metaal batterijen verpakt bij of met apparatuur
  • UN 3536Lithium-batterijen ingebouwd in laadeenheid (inclusief metallisch lithium) 

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om te zorgen voor een veilige opslag. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat het PGS 37-2-team hiervoor een aantal maanden nodig heeft. Voor het eind van 2022 kan dan een finale controle plaats vinden.
Na het verwerken van al het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 37-2-team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de Programmaraad en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Moet ik straks aan de PGS 37-2 richtlijn voldoen?

Het voornemen bestaat om PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat van kracht zal worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer PGS 37-2 exact opgenomen gaat worden. Zodra dit gebeurd is, is PGS 37-2 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven er aan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals deze zijn opgenomen in bijlage I van PGS 37-2 van toepassing.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau ([email protected]).

 

Bekijk compleet PGS nieuws archief