Concept PGS 30 gereed voor commentaar

18 September 2019

Het concept van PGS 30: “Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties” is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 30
Het doel van PGS 30 is om de risico’s te beheersen van het vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 30 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing, door middel van een risicobenadering van de voorgeschreven maatregelen veel duidelijker wordt. PGS 30 Nieuwe Stijl is een geactualiseerde versie van de vorige PGS 30.

In tegenstelling tot de huidige PGS 30:2011 bevat deze PGS 30 geen bodembeschermingsmaatregelen meer. De bodembeschermingsmaatregelen volgen uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en staan benoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het Bal staan maatregelen opgenomen met betrekking tot bodem en water, waaronder het voor een bovengrondse opslagtank inclusief toebehoren verplichte BRL SIKB 7800 installatiecertificaat. Voor stoffen met een vlampunt ≤ 55 ºC wordt verwezen naar de PGS 30. Daarnaast is het zo dat er in het Bal voor het item externe veiligheid betreffende dieselopslag niet naar PGS 30 wordt verwezen. Ten opzichte van de huidige PGS 30:2011 is veranderd dat bij het afleveren van diesel een vastzetmechanisme op het vulpistool is toegelaten. Handmatige peilsystemen worden uitgefaseerd en vervangen door een gesloten vloeistofniveaumeetsysteem, zoals een afpersbare peilklok of een elektronische niveaumeter. Nieuwe tankinstallaties beschikken over een instrumentele peilinrichting of niveaumeetsysteem zodat de peiler niet kan worden blootgesteld aan het product. De interne veiligheidsafstanden zijn in deze versie herzien. De afstanden voor vloeibare brandstoffen met een vlampunt ≤ 55 ºC zijn gekoppeld aan het Bal. Dit geldt niet voor vloeibare brandstoffen met een vlampunt hoger dan 55 ºC. Afstanden voor laatstgenoemde vloeibare brandstoffen staan normatief beschreven in deze PGS, maar zijn niet gekoppeld aan wetgeving.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 30 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.
 
U kunt NIET op alle delen van PGS 30 commentaar indienen. Dit zijn de (juridisch goedgekeurde) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.
 
LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.
 
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.
 
U kunt uw reactie uiterlijk tot 30 oktober 2019 sturen naar: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief