PGS’en Nieuwe Stijl vastgesteld, hoe in de praktijk toe te passen en digitalisering

27 October 2020

Na een enorme inspanning door alle betrokken partijen is afgelopen april een hele reeks PGS Nieuwe Stijl en interim opgeleverd en samen met de Omgevingswet verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van het notificatieproces. Het gaat om de volgende PGS’en Nieuwe Stijl: PGS 7, PGS 8, PGS 9, PGS 13, PGS 16, PGS 19, PGS 26, PGS 28, PGS 29, PGS 30, PGS 33-1 en PGS 35 en de volgende interim PGS’en: PGS 12, PGS 15, PGS 25, PGS 31, en PGS 33-2. De verstuurde PGS’en zijn zonder commentaar teruggekomen en vervolgens voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft de PGS’en met versienummer 0.2 vastgesteld. Dit is een bijzonder mooi resultaat en veel dank gaat uit naar alle partijen die hebben meegewerkt.

Hoe toe te passen in de praktijk
Nu de PGS’en zijn vastgesteld kan ermee gewerkt worden ook al is de Omgevingswet nog niet van kracht. In het kader van omgevingsveiligheid kunnen bedrijven de PGS’en op vrijwillige basis toepassen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een beroep op het gelijkwaardigheidsprincipe. In het kader van arbeidsveiligheid kunnen de PGS’en worden toegepast als stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Het Ministerie SZW zal maatregelen uit de PGS’en gaan aanwijzen in beleidsregels, waarmee bedrijven meer zekerheid aan de voorkant krijgen dat een bepaalde maatregel voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. In dit document kunt u nadere informatie vinden over het toepassen van de vastgestelde PGS’en vooruitlopend op inwerkingtreding van de wettelijke kaders.

Implementatietermijnen
De implementatietermijnen van de arbomaatregelen uit de PGS’en die worden aangewezen in de SZW-beleidsregel gaan in op het moment dat de SZW-beleidsregel van kracht is. De implementatietermijnen van de maatregelen voor omgevingsveiligheid gaan in ofwel op het moment dat de Omgevingswet van kracht is ofwel op het moment dat een bedrijf ervoor kiest om de PGS vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet al toe te passen. 
  
Digitalisering
Begin 2021 zullen de vastgestelde PGS’en Nieuwe Stijl (niet de interim PGS’en) in een digitale vorm beschikbaar zijn op de PGS-website. In de digitale vorm is de PGS direct vanaf de website in te zien (op zowel pc’s als mobiele apparaten), zijn de scenario’s, doelen en maatregelen veel overzichtelijker weergegeven (in vergelijking met een pdf-vorm) en is de PGS makkelijker doorzoekbaar. Naast de digitale vorm zal ook de pdf vorm beschikbaar blijven.

Bekijk compleet PGS nieuws archief