LPG: Depots

Butaan, propaan en hun mengsels


In deze richtlijn wordt ingegaan op technische en op organisatorische maatregelen ten aanzien van LPG-depots. Brand en ontploffing vormen een wezenlijk gevaar van de opslag en overslag van LPG. Wanneer het onder druk staande product door defecten in de installatie ontsnapt, kan het met lucht gemengd, een explosief gasmengsel vormen dat door zeer kleine energiehoeveelheden kan worden ontstoken. Naarmate grotere hoeveelheden LPG zijn ontsnapt, worden de gevolgen van een mogelijk daarop volgende brand of explosie ernstiger. Deze richtlijn geeft eisen aan de inrichting, het ontwerp, de constructie, de bedrijfsvoering, het onderhoud en de reparatie van een depot.

De oorspronkelijke CPR 8-3 richtlijn is zonder wijziging omgezet in PGS 18:2005.

PGS-18

PGS 18:2013 versie 1.0 (dec 2013)

Voorgaande publicaties