Ontwikkeling PGS 37 richtlijn voor lithium-houdende energiedragers verloopt voorspoedig

10 November 2022

Magazijnopslag Energiedragers
Magazijnopslag Energiedragers
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-1 (Energie Opslag Systemen – EOS) en 37-2 (Opslag) zijn volop in ontwikkeling. Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen hoe de risico's van lithium-houdende energiedragers te beheersen zijn. De concept richtlijnen PGS 37-1 en PGS 37-2 zijn eerder dit jaar gepubliceerd. Nu is de afrondende fase aangebroken. De verwachte publicatiedatum voor beide delen is medio 2023.

Waarom kost de ontwikkeling zo veel tijd?

De markt vraagt al sinds een paar jaar om duidelijke regels voor lithium-houdende batterijen. Het gebruik daarvan neemt elk jaar toe. Het PGS-team is zich bewust van deze grote vraag en probeert zo snel als mogelijk de tekst van PGS 37-1 en PGS 37-2 klaar te krijgen, zonder de zorgvuldige afweging van de verschillende belangen uit het oog te verliezen. Er is heel hard gewerkt om de grote hoeveelheid ontvangen verbetervoorstellen op het concept te verwerken. Inhoudelijk is het werk nu in een afrondende fase. Echter, voordat tot publicatie kan worden overgegaan, moeten nog een aantal vervolgstappen worden genomen en zullen de gebruikers van de PGS tot die tijd nog even geduld moeten hebben.

Welke stappen zijn nodig voor publicatie?

Als het PGS-team binnenkort consensus heeft bereikt over de inhoud van de beide PGS-delen, dan is er nog een aantal praktische en formele stappen te zetten: 

  • Een redactieslag, om de tekst goed leesbaar te maken.
  • De eindtoets van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te controleren dat de PGS past binnen de wetgeving.
  • De definitieve vaststelling door de PGS-Stuurgroep met hierin vertegenwoordigers vanuit overheden (IPO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, NLA, Brandweer Nederland) en bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB-Nederland). Deze versie wordt als ‘definitief concept’ op de PGS-website geplaatst.
  • Vaststelling door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb): een PGS-richtlijn is pas definitief op het moment dat deze is vastgesteld door het (BOb).
  • Publicatie definitieve PGS-delen op de PGS-website.

Beide delen van de PGS 37 richtlijn zijn straks klaar, wat dan?

Het voornemen is om PGS 37 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat van kracht wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is nu nog niet duidelijk wanneer PGS 37 exact opgenomen wordt. Zodra dit gebeurd is, is PGS 37 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven eraan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals deze zijn opgenomen in de bijlage van PGS 37 van toepassing. Maar sowieso verdient het al voor die tijd aanbeveling om beide delen toe te passen: het gaat immers om de veiligheid van alle betrokkenen bij lithium-houdende batterijen. Daarmee spelen we in op de aankomende veiligheidswetgeving.

Publicatie

Zodra de beide delen van de PGS 37 richtlijn klaar zijn, zal dit via allerlei kanalen bekend worden gemaakt: in nieuwsbrieven, tijdschriften en sociale media. En natuurlijk op de PGS-website waar ook de concept versies van de PGS 37 delen in te zien zijn:

Publicaties (publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

Meer informatie

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau, e-mail [email protected].

 

Bekijk compleet PGS nieuws archief