Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen gereed

1 August 2017



Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.
 
PGS 33-1
Deze PGS heeft betrekking op motorvoertuigen die LNG gebruiken. Vloeibaar gemaakt aardgas, ofwel Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector (zowel wegvervoer als binnenvaart) aangezien LNG een hoge energiedichtheid heeft en relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen.

PGS 33-1 is een richtlijn voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidsafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zijn beschreven.

Aanleiding voor herziening van PGS 33-1
De belangrijkste reden om PGS 33-1 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Daarnaast zijn de aanbevelingen uit het LNG veiligheidsprogramma verwerkt.  


Aanpak van de herziening
Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 33-1 zijn:

  • de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);
  • daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
  • als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 33-1 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.
 
U kunt NIET op alle delen van PGS 33-1 commentaar indienen. Dit zijn de (juridisch goedgekeurde) 'standaard' PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.
 
LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.
 
Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden zitten in het document. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.
 
U kunt uw reactie uiterlijk tot 30 september a.s. sturen naar: [email protected].
 
Vervolgstappen
Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 33-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 33-1 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 33-1 aan het einde van dit jaar gereed is, waarna het wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 33-1 volgt in de komende tijd meer informatie.

Bekijk compleet PGS nieuws archief