Belangrijke mijlpaal voor PGS Nieuwe Stijl – 17 PGS-richtlijnen voor notificatie naar Brussel

1 April 2020

Een set van 17 richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze zijn daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Inmiddels zijn deze 17 conceptrichtlijnen goedgekeurd door de PGS-Programmaraad en zullen zij samen met de Omgevingswet worden genotificeerd bij de Europese Commissie. Deze concepten zijn beschikbaar op de PGS website.

Wat is nieuw?
De PGS-richtlijnen zijn geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze Nieuwe Stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing, door middel van een risicobenadering, van de voorgeschreven maatregelen veel duidelijker wordt. 

Met de risicobenadering is voor een activiteit met gevaarlijke stoffen inzichtelijk gemaakt waar de kans reëel is dat er iets mis gaat (risico). Dit wordt in de PGS-richtlijn beschreven met scenario’s die zich voor kunnen doen. Het doel is vervolgens dat deze risico’s worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. 

Deze maatregelen kunnen nieuw of aangescherpt zijn ten opzichte van de huidige PGS richtlijn. Het kan voor bestaande situaties onredelijk zijn om te eisen dat deze nieuwe maatregelen onmiddellijk worden getroffen. Daarom bevatten de nieuwe PGS-richtlijnen voor bestaande situaties implementatietermijnen voor deze nieuwe maatregelen.    

Status
De PGS-richtlijnen zijn goedgekeurd door de PGS-Programmaraad, maar hebben nog geen definitieve status. Een PGS-richtlijn is pas definitief op het moment dat deze is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Volgens planning zal het BOb deze PGS-richtlijnen vaststellen in het najaar van 2020. 

Notificatie Europese Commissie 
PGS’en zijn onder de Omgevingswet aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of opgenomen in de lijst met informatiedocumenten in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De Invoeringsregeling wordt vanaf april 2020 genotificeerd bij de Europese Commissie. Het doel van deze zogenoemde technische notificatie is het voorkomen dat landen nieuwe wetten en regels invoeren die het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU belemmeren. Deze notificatie heeft ook betrekking op de aangewezen PGS-richtlijnen en zal naar verwachting plaatsvinden vanaf medio april 2020 tot medio juli 2020. Het is mogelijk dat de technische notificatie nog leidt tot wijzigingen van de PGS-richtlijnen. 

Wanneer van kracht? 
Een PGS-richtlijn is van kracht op het moment dat de wet- en regelgeving die naar de PGS verwijst in werking is en/of maatregelen uit een PGS zijn opgenomen in een omgevingsvergunning. De verwachting is dat de Omgevingswet met onderliggende besluiten op 1 januari 2021 in werking treedt. Het ministerie SZW neemt de maatregelen voor arbeidsveiligheid op in de ‘beleidsregel PGS-richtlijnen’. Deze SZW beleidsregel treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Als de vaststelling in het Bob een eerdere datum kent is deze datum leidend voor het inwerking treden van PGS maatregelen.

Interim PGS
Voor een aantal PGS-richtlijnen is het niet gelukt om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. 

Er is daarom besloten om die richtlijnen als interimversie te publiceren en vervolgens de tijd te nemen om deze richtlijnen met een gedegen proces in Nieuwe Stijl af te ronden. Dit geldt voor PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2. Kenmerken van de interim versie zijn:

De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en;
Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd;
De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet;
Maatregelen die al in directwerkende wetgeving (o.a. Warenwetbesluiten) zijn geregeld, zijn verwijderd;
De wettelijke grondslagen (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, brand- en rampenbestrijding) zijn bij de maatregelen weergegeven.  

PGS op de website beschikbaar
De definitieve concepten die zijn goedgekeurd door de Programmaraad zijn op de PGS-website beschikbaar.   

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de PGS-richtlijnen die in nieuwe stijl zijn ontwikkeld later dit jaar in een beter doorzoekbare digitale vorm zullen worden gepubliceerd. Ook dit proces kan leiden tot eventuele (redactionele) wijzigingen.

Bekijk compleet PGS nieuws archief