Publicatie definitief concept PGS 12 fase 1: Ammoniak – Opslag en verlading: nieuwbouw

27 June 2024

Opslagtank
Opslagtank

Het definitief concept van de hernieuwde richtlijn PGS 12 fase 1 met als onderwerp “Veilig opslaan en verladen van koude, atmosferische ammoniak: nieuwbouw” is gepubliceerd op de PGS-website.

Ammoniak is een waterstofrijke energiedrager, welke chemisch afgebroken (‘gekraakt’) kan worden, waarbij er waterstof en stikstof vrijkomt. De waterstof wordt vervolgens gezuiverd en is daarna gereed voor gebruik als energiebron. Om deze reden gaat de import van hernieuwbare waterstof op korte termijn waarschijnlijk grootschalig plaatsvinden, waarbij ammoniak als energiedrager wordt gebruikt.Van de beschikbare 0-emissie energiebronnen lijkt waterstof dus het meest succesvol te gaan worden. Dit wordt bevestigd in het (openbare) rapport “Omgevingsveiligheid van toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers” gepubliceerd op 23 januari 2023, opgesteld door TNO, Arcadis en Berenschot. Het ligt in de lijn der verwachting dat er mogelijk tientallen miljoenen tonnen ammoniak per jaar worden aangevoerd om ter plaatse te worden omgezet naar waterstof of als ammoniak doorgevoerd te worden naar de eindbestemming. Door de vergunningverleners zijn er inmiddels al vergunningaanvragen ontvangen voor nieuwe ammoniakopslag- en verladingfaciliteiten.

In PGS 12 fase 1 zijn regels opgenomen voor de (grootschalige) opslag van koude ammoniak, met de volgende scope:

  • Opslag van koude, atmosferische ammoniak: Opslaginstallatie, inclusief productleidingen tot aan aansluiting op buisleidingen of procesinstallatie (voor de chemische omzetting) en inclusief de installatie voor de omzetting van koude naar warme ammoniak (nieuwbouw);
  • Laden en lossen van ammoniak (koud of warm) naar transportmiddelen (tankwagen, spoorwagons en binnenvaartschepen);
  • Lossen van zeeschepen (export terminal is in deze PGS 12 versie uitgesloten).

PGS 12 wordt in drie fasen herzien. De herziening van PGS 12 is in fase 1 uitsluitend van toepassing op nieuwe opslaginstallaties voor de opslag van koude vloeibare atmosferische ammoniak. Bestaande opslaginstallaties en opslaginstallaties van warme vloeibare ammoniak onder druk zullen in fase 2 en 3 aan bod komen. De huidige PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – Interim PGS blijft van toepassing voor fase 2 en 3.

Waarom is PGS 12 Nieuwe Stijl nodig?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico's van opslag en verlading van ammoniak te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van de scenario's die zich voor kunnen doen. Op basis van de scenario's zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid. Deze maatregelen verkleinen de kans op een incident of voorkomen of beperken de nadelige gevolgen van een incident.

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

Nu PGS 12 fase 1 is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep zal deze ter vaststelling worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Vooruitlopend op het moment dat deze PGS-richtlijn wettelijk is verankerd, biedt de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informatie over hoe te handelen.

U vindt het definitief concept PGS 12:2024 versie 0.2 fase 1 (juni 2024) hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over alle PGS’en en uiteraard PGS 12 te vinden:  https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs12/

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief