Over PGS

Introductie video PGS Nieuwe Stijl

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) levert een belangrijke bijdrage aan een continue verbetering van de veilige opslag, het veilige gebruik en de bijbehorende activiteiten in relatie tot gevaarlijke stoffen. Zij dienen een maatschappelijk belang. PGS-richtlijnen beschrijven integraal de belangrijkste risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgevingsveiligheid, brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. In de PGS-richtlijnen worden risico’s geïnventariseerd. Op basis van Best Beschikbare Techniek (BBT), stand van de wetenschap en professionele dienstverlening worden maatregelen beschreven. Hierdoor worden de risico’s beheerst en worden de negatieve effecten voor mens en milieu beperkt dan wel geminimaliseerd.

PGS-richtlijnen vormen voor wat betreft de Omgevingswet een belangrijke invulling van de regels die zijn vastgelegd in het Bestluit Activiteit Leefomgeving (Bal) als het gaat om het omgaan met gevaarlijke stoffen. Daarbij vervullen de PGS-publicaties een belangrijke rol bij de vergunningverlening als aangewezen BBT-document. 
Zonder de PGS-richtlijnen zou de rijksoverheid via eigen structuur moeten komen tot passende maatregelen met betrekking tot milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen. Bedrijven en lokale overheden zouden in vergunningprocedures zonder de PGS als hulpinstrument tot passende voorschriften moeten komen. Omdat de PGS’en de stand der wetenschap en professionele dienstverlening beschrijven, vormen zij voor de Nederlandse Arbeidsinspectie een goed uitgangspunt voor handhaving en toezicht.

De PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl komen tot stand op basis van een transparante risicobenadering zoals beschreven in de handreiking generieke risicobenadering en bevatten heldere doelen met daaraan gekoppelde maatregelen. PGS Nieuwe Stijl kent de volgende hoofdelementen:

 • de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders;
 • deze kaders en een uniforme, transparante risicobenadering met de relevante scenario’s vormen de basis voor de doelen in de PGS-richtlijn;
 • met deze doelen wordt een aanvaardbaar veiligheidsniveau bereikt bij activiteiten met gevaarlijke stoffen, en
 • in de PGS-richtlijn worden maatregelen beschreven waarmee in ieder geval aan de doelen kan worden voldaan.

Vanwege het integrale karakter beslaat de Publicatiereeks meerdere wetgevingsterreinen. Afhankelijk van de doelgroep van een specifieke richtlijn kunnen verschillende wetten en regels van toepassing zijn. In elke publicatie wordt dan ook aandacht besteed aan de juridische context.  

De partijen van het BOb hebben afgesproken om op de volgende manier om te gaan met de PGS-richtlijnen.

 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt in de algemene rijksregels dat deze PGS-richtlijn – voor zover gericht op het waarborgen van de veiligheid voor de omgeving – moet worden nageleefd en merkt deze richtlijnen aan als BBT documenten voor de omgevingsvergunningverlening,
 • Het bevoegd gezag hanteert bij verlening van omgevingsvergunningen de PGS-richtlijnen als uitvoeringskader voor het toepassen van BBT,
 • De Nederlandse Arbeidsinspectie slaat acht op de maatregelen in een PGS-richtlijn bij het opstellen van Arbo-branche brochures en het stellen van eisen,
 • Veiligheidsregio’s gebruiken de PGS-richtlijnen als richtlijn bij de advisering over brandveiligheid in omgevingsvergunningen en bij de voorbereiding van de brand- en rampenbestrijding, en
 • De toezichthouders van het bevoegd gezag, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de veiligheidsregio’s beschouwen de PGS-richtlijnen als een belangrijk referentiekader bij het toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen zoals het Brzo.

De Handreiking beoordeling gelijkwaardigheid PGS-maatregelen is een hulpmiddel voor bedrijven en overheden om in bestaande en nieuwe situaties de gelijkwaardigheid te kunnen onderbouwen van alternatieve maatregelen voor de in een PGS opgenomen maatregelen. Het geeft richting aan de discussie tussen bedrijven en overheden hoe en op basis waarvan gelijkwaardigheid kan worden vastgesteld door het bevoegd gezag. 

Als een bedrijf een alternatief wil toepassen voor een in de PGS genoemde maatregel, dan is het van belang vooraf de volgende aspecten na te gaan:

 • Mag een alternatieve maatregel worden toegepast?

 • Voldoet het alternatief aan de criteria waaraan het wordt getoetst?

 • Welke formele stappen zijn nodig om een alternatief toe te kunnen passen?

Ook is het van belang alle gegevens goed te documenteren, omdat het bevoegd gezag of de toezichthouder moet kunnen beoordelen of de alternatieve maatregel gelijkwaardig is.