Publicatie definitief concept PGS 33-2: Aflevering van vloeibaar aardgas (LNG) aan vaartuigen en drijvende werktuigen

27 June 2024

Het definitief concept van de hernieuwde richtlijn PGS 33-2 Nieuwe Stijl ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen’ is gepubliceerd op de PGS-website. Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico's van het afleveren van LNG voor vaartuigen te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van de scenario's die zich voor kunnen doen.Het toepassingsgebied van PGS 33-2 is van toepassing op afleverinstallaties van LNG voor vaartuigen en drijvende werktuigen. Het betreft daarbij LNG-afleverinstallaties op het vaste land en op een drijvende installatie. Het gaat alleen om bemensde aflevering (onder direct toezicht). Onbemensde aflevering (zonder toezicht) valt niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn. PGS 33-2 is van toepassing op het afleveren (inclusief debunkeren) van LNG aan vaartuigen of drijvende werktuigen, het opslaan van LNG voor aflevering, het vullen (bevoorraden) van een LNG-opslagtank en het vullen (laden) van een LNG-tankwagen als de LNG-opslagtank wordt leeggemaakt.

PGS 33 Afleverinstallaties voor LNG bestaat uit twee delen:

  • PGS 33-1: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen
  • PGS 33-2: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen

Het doel van de regels uit PGS 33-2 is om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren.

Waarom is PGS 33-2 Nieuwe Stijl nodig?

In deze PGS Nieuwe Stijl is de inhoud op een risicobenadering gebaseerd. Vanuit de scenariobeschrijving wordt het risico bepaald. Deze risico’s zijn afhankelijk van het gebruik van de tank. Door deze nieuwe opbouw zijn de hieraan gekoppelde doelen en maatregelen meer gestroomlijnd en zijn er proportionele maatregelenpakketten opgenomen.

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

PGS 33-2 is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en zal naar verwachting in het najaar van 2024 ter vaststelling worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Het voornemen bestaat om deze richtlijn op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet. Hierdoor kunnen bedrijven die vallen onder de algemene rijksregels of vergunningplichtig zijn, gebruik maken van PGS 33-2 Nieuwe Stijl. Vooruitlopend op het moment dat deze PGS-richtlijn wettelijk is verankerd, biedt de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informatie over hoe te handelen.

U vindt het definitief concept PGS 33-2:2024 versie 0.2 (juni 2024) hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 33-2 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs33-2/

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief