Reacties en vragen

Onderaan deze pagina kunt u antwoorden vinden op algemene veel gestelde vragen.

Antwoorden over de toepassing van een geactualiseerde PGS in bestaande situaties of bij een uitbreiding resp. wijziging van een bestaand bedrijf zijn hieronder te vinden bij de vragen 2 en 3. 

Veel gestelde vragen over een specifieke PGS kunt u vinden op de desbetreffende pagina.

Heeft u toch nog vragen of een reactie dan kunt u in de onderstaande situaties ofwel bij het PGS Projectbureau ofwel bij de Helpdesk van InfoMil terecht.

Heeft u:

  • Een (technisch) inhoudelijke vraag over een PGS richtlijn, of over de toepassing in de praktijk dan kunt u contact opnemen met de Infomil Helpdesk. Voor een voorspoedige afhandeling van de vraag adviseren wij u 'veiligheid' als onderwerp op te geven.

Heeft u:

  • suggesties en ideeĂ«n over een PGS richtlijn
  • een vraag over de PGS beheerorganisatie
  • een vraag over het proces van het tot stand komen van een PGS richtlijn

Dan kunt u contact opnemen met het PGS projectbureau via [email protected].

Vraag en antwoord

Vraag 

In de vergunning van een bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-richtlijn of naar een oudere versie van een PGS-richtlijn. Kan er worden gehandhaafd op basis van de nieuwste versie van de richtlijn?

Antwoord 

Nee, dat kan niet.

De vergunning is bindend voor zowel de vergunninghouder als het bevoegd gezag. Hetgeen in de vergunning staat moet worden nageleefd. De nieuwste versie van de richtlijn heeft geen rechtstreekse werking. Daar is een vergunninghouder niet aan gebonden. Handhaving kan pas plaatsvinden als de herziene versie van de richtlijn in de vergunning is opgenomen.

Vraag 

In de vergunning van een bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-richtlijn of naar een oudere versie van een PGS-richtlijn. Moet dan worden geoordeeld dat de vergunning achterhaald is of geactualiseerd moet worden, ambtshalve of op aanvraag?

Antwoord

Nee, op zich is dat niet zo.

Een bestaande voorziening of installatie die is gebouwd of aangelegd conform de toenmalige richtlijn, voldeed destijds aan hetgeen als stand der techniek werd aangemerkt. Het uitkomen van een nieuwe(re) versie van een richtlijn zal op zich niet direct een reden zijn om tot actualisatie van de vergunning over te moeten gaan.

Veilig werken dient binnen een bedrijf als uitgangspunt te gelden. Een bedrijf moet daarom voor zichzelf aannemelijk maken dat met toepassing van de oude richtlijn een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt als met de toepassing van de nieuwe PGS-richtlijn.

Conform de Wabo is het bevoegde gezag verplicht om regelmatig te bezien of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. In beide situaties kan de uitkomst zijn dat de overheidsinstantie vervolgens vaststelt dat aanpassing van de vergunning noodzakelijk is omdat met de getroffen voorzieningen volgens de oudere richtlijn een te laag veiligheidsniveau wordt bereikt.

Vraag

Veel normen en (PGS) richtlijnen, worden regelmatig geactualiseerd. Dat document geeft in principe de nieuwste stand der techniek. Wanneer mag je de nieuwe versie gebruiken?

Antwoord

Zie voor het antwoord op deze vraag de handreiking 'Toepassing PGS Nieuwe Stijl richtlijnen in de periode tot inwerkingtreding Omgevingswet'. 

Vraag

Zijn er ook Engelstalige versies van de PGS-publicaties beschikbaar?

Antwoord

Ja, de volgende PGS-publicaties zijn in het Engels beschikbaar:

  • PGS 8 (Organische peroxiden: opslag)
  • PGS 33-1 (Aardgas - Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen)
  • PGS 33-2  (Aardgas - Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen)
  • PGS 35 (Waterstof - Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen)
De overige PGS-publicaties worden voorlopig alleen in het Nederlands uitgegeven.

Vraag

Zijn PGS publicaties in gedrukte versie verkrijgbaar?

Antwoord

Ja, gedrukte versies van de PGS zijn bestellen bij NuancePrint BV.