Reacties en vragen

Op deze pagina kunt u antwoorden vinden op algemene veel gestelde vragen en over de toepassing van een geactualiseerde PGS in bestaande situaties of bij een uitbreiding respectievelijk wijziging van een bestaand bedrijf. Veel gestelde vragen over een specifieke PGS kunt u vinden op de desbetreffende pagina.

Heeft u toch nog vragen of een reactie dan kunt u in de onderstaande situaties ofwel bij de experts van IPLO, ofwel bij het PGS-programmabureau terecht.

  • Voor een (technisch) inhoudelijke vraag over een PGS-richtlijn, of over de toepassing in de praktijk, kunt u contact opnemen met de experts van IPLO. Voor een voorspoedige afhandeling van de vraag adviseren wij u 'veiligheid' als onderwerp op te geven. 
  • U kunt een voorstel doen voor een herziening van een bestaande PGS-richtlijn of een suggestie doen voor een nieuwe PGS-richtlijn via https://forms.office.com/e/GBkpaW0QH5.
  • Heeft u een vraag over de PGS-beheerorganisatie of een vraag over het proces van het tot stand komen van een PGS-richtlijn, dan kunt u contact opnemen met het PGS-programmabureau via [email protected].

Vraag en antwoord

Vraag 

In de vergunning van een bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-richtlijn of naar een oudere versie van een PGS-richtlijn. Kan er worden gehandhaafd op basis van de nieuwste versie van de richtlijn?

Antwoord 

Nee, dat kan niet.

De vergunning is bindend voor zowel de vergunninghouder als het bevoegd gezag. Hetgeen in de vergunning staat moet worden nageleefd. De nieuwste versie van de richtlijn heeft geen rechtstreekse werking. Daar is een vergunninghouder niet aan gebonden. Handhaving kan pas plaatsvinden als de herziene versie van de richtlijn in de vergunning is opgenomen.

Vraag 

In de vergunning van een bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-richtlijn of naar een oudere versie van een PGS-richtlijn. Moet dan worden geoordeeld dat de vergunning achterhaald is of geactualiseerd moet worden, ambtshalve of op aanvraag?

Antwoord

Nee, op zich is dat niet zo.

Een bestaande voorziening of installatie die is gebouwd of aangelegd conform de toenmalige richtlijn, voldeed destijds aan hetgeen als stand der techniek werd aangemerkt. Het uitkomen van een nieuwe(re) versie van een richtlijn zal op zich niet direct een reden zijn om tot actualisatie van de vergunning over te moeten gaan.

Veilig werken dient binnen een bedrijf als uitgangspunt te gelden. Een bedrijf moet daarom voor zichzelf aannemelijk maken dat met toepassing van de oude richtlijn een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt als met de toepassing van de nieuwe PGS-richtlijn.

Conform de Wabo is het bevoegde gezag verplicht om regelmatig te bezien of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. In beide situaties kan de uitkomst zijn dat de overheidsinstantie vervolgens vaststelt dat aanpassing van de vergunning noodzakelijk is omdat met de getroffen voorzieningen volgens de oudere richtlijn een te laag veiligheidsniveau wordt bereikt.

Vraag

Veel normen en (PGS) richtlijnen, worden regelmatig geactualiseerd. Dat document geeft in principe de nieuwste stand der techniek. Wanneer mag je de nieuwe versie gebruiken?

Antwoord

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Vraag

Zijn er ook Engelstalige versies van de PGS-publicaties beschikbaar?

Antwoord

Nee, de PGS-beheerorganisatie is alleen verantwoordelijk voor de Nederlandstalige versies.

Vraag

Zijn PGS-publicaties in gedrukte versie verkrijgbaar?

Antwoord

Ja, gedrukte versies van de PGS zijn te bestellen bij NuancePrint BV.