Commentaarronde voor PGS 26-2 Stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen op waterstof

1 September 2022

Waterstof auto
Waterstof auto
De verwachting is dat, nu er meer waterstofstations worden gebouwd, er vaker voor motorvoertuigen op waterstof wordt gekozen. Deze motorvoertuigen moeten vervolgens ook op een veilige manier worden onderhouden en gestald. PGS 26-2 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen zodat op een veilige wijze bedrijfsmatig onderhoud aan de motorvoertuigen kan worden uitgevoerd en deze veilig worden gestald. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. PGS 26-2 is een toevoeging aan PGS 26:2021 (t.b.v. brandstoffen LNG/CNG) en kan als een apart document worden toegepast voor motorvoertuigen op waterstof. Als PGS 26-2 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze richtlijn gaat zowel over gasvormige als vloeibare waterstof. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 26-2 is te vinden via deze link.

Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 - De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

-
 Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

 

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 1 november 2022 op digitale wijze, in de hiervoor ingerichte omgeving, via deze link. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

Alleen commentaar dat digitaal ingediend wordt, kan door het team in behandeling worden genomen.

Waarom is PGS 26-2 voor voertuigen op waterstof nodig?

Het aantal motorvoertuigen op waterstof neemt in de komende jaren toe. Dit betekent ook dat het periodiek onderhoud wat aan het motorvoertuig moet worden uitgevoerd toe zal nemen en zullen er vaker en meer motorvoertuigen worden gestald. Dit kan gevaren met zich meebrengen, tenzij het onder de juiste omstandigheden gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan het bezwijken van een drukhouder met daarin opgeslagen gecomprimeerd gas. Hierdoor kan een lek ontstaan waardoor waterstof onder druk vrijkomt. Wanneer de gaswolk wordt ontstoken kan een explosie ontstaan. Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor het onderhouden en stallen van motorvoertuigen op waterstof. Daarom is de PGS-beheerorganisatie door diverse stakeholders gevraagd een PGS-richtlijn met maatregelen op te stellen.

In PGS 26-2 zijn maatregelen tot stand gekomen met een risicobenadering. Dit houdt in dat is geanalyseerd welke risico's er zijn bij het onderhouden van motorvoertuigen op waterstof. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen, bijvoorbeeld door het bezwijken van de drukhouder, zijn beschreven in scenario´s. Voor deze scenario's zijn doelen geformuleerd die zijn gericht op het beheersen van de risico's. Met maatregelen kan een bedrijf aan een doel voldoen.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s tijdens het uitvoeren van onderhoud en het stallen van motorvoertuigen op gasvormige (H2) en vloeibare waterstof (LH2) te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario's die zich voor kunnen doen. Deze richtlijn gaat uit van drie soorten werkplaats/stalling:

- waterstofwerkplaats-light (wel onderhoud maar géén reparatie aan de waterstof-installatie);

- waterstofwerkplaats (zowel onderhoud als reparatie aan de waterstof-installatie);

- stalling binnen of buiten.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om te zorgen dat op een veilige wijze onderhoud kan worden uitgevoerd. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen. De verwachting is dat het PGS 26-2-team hiervoor een aantal maanden nodig heeft en voor het eind van 2022 kan dan een finale controle plaats vinden. De definitieve richtlijn wordt einde eerste kwartaal 2023 verwacht.
Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 26-2-team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de PGS-programmaraad en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Moet ik straks aan de PGS 26-2 richtlijn voldoen?

Het voornemen bestaat om PGS 26-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer PGS 26-2 exact opgenomen gaat worden in het Bal. Zodra dit gebeurd is, is PGS 26-2 juridisch verankerd in de wetgeving en moeten bedrijven er aan voldoen. Op dat moment zijn ook de overgangstermijnen zoals deze zijn opgenomen in bijlage E van PGS 26-2 van toepassing. In het geval sprake is van vergunningsplicht, kan de vergunningverlener de implementatietermijnen uit de PGS gebruiken als richtlijn.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau ([email protected]).

Let op: het concept van deze richtlijn noemen we PGS 26-2, maar aangezien deze PGS een op zichzelf staande richtlijn is, zal deze, zodra de richtlijn definitief gepubliceerd wordt, een eigen nummer krijgen. Dit zal PGS 36 worden.

Bekijk compleet PGS nieuws archief