Commentaarronde geopend voor PGS 12 fase 1: Ammoniak - Opslag en verlading: nieuwbouw

4 December 2023

Opslagtank
Opslagtank

Het concept PGS 12 fase 1: Ammoniak - Opslag en verlading: nieuwbouw, is vanaf vandaag beschikbaar voor het indienen van commentaar. Als gevolg van de Nederlandse energietransitie, is de verwachting van de industrie dat de marktvraag naar 'Renewable Fuels of Non Biological Origin' (RFNBO, 0-emissie energiebronnen) enorm toe gaat nemen.Ammoniak is een waterstofrijke energiedrager, welke chemisch afgebroken (‘gekraakt’) kan worden, waarbij er waterstof en stikstof vrijkomt. De waterstof wordt vervolgens gezuiverd en is daarna gereed voor gebruik als energiebron. Om deze reden gaat de import van hernieuwbare waterstof op korte termijn waarschijnlijk grootschalig plaatsvinden, waarbij ammoniak als energiedrager wordt gebruikt. De technologie hiervoor is immers al beschikbaar, ammoniak is een chemische commodity die al wereldwijd wordt geproduceerd/verhandeld en het is op dit moment nog eenvoudiger in grote hoeveelheden te transporteren per schip, dan bijvoorbeeld gasvormig of vloeibaar waterstof.
Van de beschikbare 0-emissie energiebronnen lijkt waterstof dus het meest succesvol te gaan worden. Dit wordt bevestigd in het (openbare) rapport “Omgevingsveiligheid van toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers” gepubliceerd op 23 januari 2023, opgesteld door TNO, Arcadis en Berenschot. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er mogelijk tientallen miljoenen tonnen ammoniak per jaar worden aangevoerd om ter plaatse te worden omgezet naar waterstof of als ammoniak doorgevoerd te worden naar de eindbestemming. Door de vergunningverleners zijn er inmiddels al vergunningaanvragen ontvangen voor nieuwe ammoniakopslag- en verladingfaciliteiten.

PGS 12 wordt in drie fasen herzien. Deze commentaarronde betreft fase 1.

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 12 fase 1 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 - De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

- Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 15 januari 2024 op digitale wijze, in de hiervoor ingerichte omgeving, via deze link. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

Alleen commentaar dat digitaal ingediend wordt, kan door het team in behandeling worden genomen.

Waarover gaat de richtlijn?

PGS 12 fase 1 2023: Nieuwbouw van opslag voor en verlading van koude, atmosferische ammoniak met de volgende scope:
a) Opslag van koude, atmosferische ammoniak:
Opslaginstallatie, inclusief productleidingen tot aan aansluiting op buisleidingen of procesinstallatie (voor de chemische omzetting) en inclusief de installatie voor de omzetting van koude naar warme ammoniak
b) Laden en lossen van ammoniak (koud of warm) naar transportmiddelen (tankwagen, spoorwagons, zee- en binnenvaartschepen)

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om ervoor te zorgen dat LNG op een veilige wijze afgeleverd kan worden. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen.

De definitieve richtlijn wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 verwacht. Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 12 fase 1 team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de PGS-stuurgroep en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Moet ik straks aan deze PGS 12 fase 1 richtlijn voldoen?

PGS 12 fase 1 Nieuwe Stijl is de eerste fase van de herziening van de interim versie PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021), welke met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, van kracht zal worden. De herziening van PGS 12 is in fase 1 uitsluitend van toepassing op nieuwe opslaginstallaties voor de opslag van koude vloeibare atmosferische ammoniak. Bestaande opslaginstallaties en opslaginstallaties van warme vloeibare ammoniak onder druk zullen in fase 2 en 3 aan bod komen.

De interim versie zal worden vervangen door deze nieuwe versie, zodra deze is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Het voornemen bestaat om PGS 12 vervolgens aan te wijzen als BBT in de omgevingsregeling.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected].

 

Bekijk compleet PGS nieuws archief