Commentaarronde geopend voor PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

30 November 2023

Chemische opslag in magazijn
Chemische opslag in magazijn

PGS 15 is een richtlijn met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid voor opslag en tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De conceptversie van de herziening van PGS 15 is gereed voor commentaar. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen PGS-gebruikers suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.Een aantal wijzigingen ten opzichte van de vigerende PGS 15 versie zijn onder andere:

  • Een meer samenhangende benaderingswijze van praktijksituaties. Hierbij is de combinatie van ontvlambaarheid van stoffen en het daarmee gepaard gaande brandgevaar leidend, eventueel aangevuld met overige gevaarsaspecten;
  • De hoeveelheden die opgeslagen kunnen worden zijn verhoogd, als de WBDBO ook van 60 min naar 90 min gebracht wordt;
  • In de opnieuw gedefinieerde veiligheidsniveaus is de bereikbaarheid voor de brandweer een belangrijk aspect. Dit is leidend, niet of een opslag in- of uitpandig is;
  • De opeenvolgende veiligheidsniveaus vragen, gezien de toenemende risico’s, ook een oplopend maatregelenniveau.

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 15 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 - De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

- Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 30 januari 2024 op digitale wijze, in de hiervoor ingerichte omgeving, via deze link. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

Alleen commentaar dat digitaal ingediend wordt, kan door het team in behandeling worden genomen.

Waarom is PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen nodig?

Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen neemt ook het risico voor werknemers en de omgeving toe als er niet voldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. In Nederland is PGS 15 de standaard waarin wordt aangegeven hoe de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden om een voldoende veiligheidsniveau voor Arbo, milieu en brand te realiseren. PGS 15 is nodig om een veilige, milieuvriendelijke en wettelijk conforme opslag van gevaarlijke stoffen te waarborgen en om het risico op ongevallen te minimaliseren. Het is belangrijk voor bedrijven en organisaties die met gevaarlijke stoffen werken om deze richtlijnen te volgen om de veiligheid en de bescherming van het milieu te waarborgen.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico's van de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking te beheersen zijn. Deze maatregelen verkleinen de kans op een incident of voorkomen of beperken de nadelige gevolgen van een incident. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om verpakte gevaarlijke stoffen veilig op te slaan. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen.

Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 15-team zal de PGS-richtlijn worden goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en vervolgens worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad. De verwachting is dat PGS 15 in het najaar van 2024 gepubliceerd kan worden.

Moet ik straks aan de nieuwe PGS 15 richtlijn voldoen?

PGS 15 Nieuwe Stijl is een herziening van de PGS 15 interim versie 1.0 (augustus 2021), welke met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, van kracht zal worden. De interim versie zal worden vervangen door deze nieuwe versie, zodra deze is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Daarna zal in Bal en Bkl de interim versie 1.0 (augustus 2021) worden vervangen door deze nieuwe versie van PGS 15.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-programmabureau, e-mail: ([email protected]).

Bekijk compleet PGS nieuws archief