Meerdere openbare commentaarrondes PGS Nieuwe Stijl in de zomer 2017

11 May 2017Vanaf de vroege zomer van 2017 zullen 15 PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl de publieke commentaarronde ingaan waarvan ongeveer 10 in de zomerperiode. De meeste richtlijnen moeten 1 januari 2018 zijn afgerond *. Dat geeft voor zowel commentaarindieners als de PGS-teams een grote werklast en -druk. Om die druk te verlichten heeft de PGS-programmaraad een aanpak vastgesteld om het proces zo optimaal mogelijk te stroomlijnen.

Aanpak commentaarronde

Voor alle commentaarversies PGS Nieuwe Stijl geldt dat u wordt verzocht alleen verbetervoorstellen in te dienen op:

 • scenario's
 • doelen
 • inhoudelijk gewijzigde maatregelen ten opzichte van de huidige PGS
 • PGS-specifieke teksten

Dit betekent concreet dat er géén commentaar kan worden gegeven op de (wettelijke) gearceerde teksten.

Commentaar dat betrekking heeft op andere onderdelen dan op de voornoemde onderdelen wordt wel verzameld, maar niet bij deze herziening/omzetting naar PGS Nieuwe Stijl behandeld.

Welke PGS-richtlijnen?

Onderstaande PGS-richtlijnen zullen vanaf de vroege zomer als concept worden gepubliceerd: (niet per se in deze volgorde):

 • 7 Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
 • 8 Organische peroxiden: opslag
 • 9 Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3
 • 12 Ammoniak: opslag en verlading
 • 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • 16 en 23 LPG (samengevoegd): afleverinstallaties en vulstations voor flessen en ballonvaarttanks
 • 19 Propaan en butaan: opslag
 • 26 Gecomprimeerd aardgas: veilig stallen en repareren van voertuigen
 • 28 Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • 30 Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties  
 • 33-1 en 2 (samengevoegd): Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen en Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen
 • 35 Waterstoftankstations

Later in het jaar of begin 2018 volgen:

 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 29 Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

*Afgerond betekent vastgesteld door Programmaraad. Nieuw in de procedure is dat de PGS Nieuwe Stijl pas definitief is en wordt gepubliceerd op het moment dat ook het Bestuurlijk Omgevingsberaad de publicatie heeft goedgekeurd.

Bekijk compleet PGS nieuws archief