Concept Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) en Dummy PGS ter consultatie

4 July 2016Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten. Op 1 juli j.l. is het Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving (Bal), samen met de andere drie besluiten gepubliceerd ter consultatie. In dit besluit wordt veelvuldig verwezen naar PGS-publicaties.

De PGS-publicaties waarnaar wordt verwezen vanuit het Bal moeten voldoen aan de Nieuwe Stijl. Omdat deze nog niet voorhanden zijn heeft het Ministerie een ‘PGS Dummy’ opgesteld om een beeld te geven hoe deze eruit komen te zien. De Dummy heeft als doel om de samenhang met het Bal duidelijk te maken. De Dummy is opgesteld met als basis de hoofdlijnen voor PGS Nieuwe Stijl (model PGS Nieuwe Stijl) die het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) heeft vastgesteld. De PGS-beheerorganisatie heeft zelf nog nauwelijks input geleverd op de Dummy, dat zal tijdens de consultatie periode gebeuren.

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp Bal. PGS-gebruikers kunnen dat ook doen via de gebruikelijke weg via de overheid. Dat geldt ook voor de Dummy, hier wordt tenslotte naar verwezen in het concept Bal. De deadline voor reacties is 16 september 2016.

Bekijk compleet overig nieuws archief