Verbetering kwaliteit vergunning-verlening, toezicht en handhaving

12 September 2013In de Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur worden verschillende maatregelen genoemd ter verbetering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven. Een van de maatregelen die het Kabinet noemt is een betere borging van de kwaliteit van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De PGS-beheerorganisatie werkt hier graag aan mee.

De PGS heeft een grote waarde bij het vergroten van de veiligheid bij opslag van gevaarlijke stoffen. In de PGS zijn arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid verenigd. Dit is zeer praktisch. De PGS biedt een handreiking voor bedrijven om binnen het kader van de wetgeving te voldoen aan de laatste stand der techniek. De voorschriften in de PGS bieden een vertaling van de wetgeving naar de praktijk.

Bij het opstellen van een nieuwe PGS-publicatie zijn alle belanghebbenden betrokken. De grootste kracht is dat de PGS-beheerorganisatie hierbij een intermediair is tussen overheid en bedrijfsleven en tussen Rijksoverheid en provincies en gemeenten. De PGS-beheerorganisatie kan zich daarom helemaal vinden in de reactie van het kabinet dat aangeeft dat een borging van de juiste deskundige inbreng vanuit de BRZO-RUD’s en de veiligheidsregio’s van essentieel belang is en blijft voor de inhoud van een PGS-publicatie.

De PGS wordt ook gebruikt bij het opstellen van vergunningen. Gemeentes en provinciën – tegenwoordig Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) – nemen voorschriften uit de PGS over om deze in vergunningen op te nemen. In artikel 9.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat het bevoegd gezag bij de vergunningverlening van Brzo-bedrijven rekening moet houden met de best beschikbare technieken (bbt). Deze bbt voor allerlei activiteiten met gevaarlijke stoffen zijn onder meer vastgelegd in PGS. Het kabinet wil het proces om tot aanwijzing van een PGS-publicatie als bbt-document te komen verder optimaliseren. Piet-Hein Daverveldt, directeur van NEN vindt dit een zeer goede ontwikkeling. “PGS-publicaties worden onder andere opgesteld om te zorgen dat de vergunningverlening in Nederland op een uniforme wijze gebeurt. PGS-teams werken hard om de publicatiereeks up-to-date te houden met de laatste stand der techniek. Als de wetgever deze dan aanwijst in wetgeving kan de laatste stand der techniek, of een gelijkwaardige oplossing, direct in vergunningen worden voorgeschreven. Zo loop je niet achter de feiten aan.”

Ger van Tongeren, voorzitter van de PGS-beheerorganisatie zegt helemaal klaar te zijn voor de versterking van de rol van PGS-publicaties die het kabinet en de stakeholders voorstaat. “Wij kunnen ons goed vinden in de verschillende voorstellen die worden gedaan met betrekking tot PGS.

De PGS-beheerorganisatie is graag bereid om met de overheid en marktpartijen invulling te geven aan de uitvoering van deze aanbevelingen. We zijn altijd gebrand op het verbeteren van de PGS-publicaties. Dat is een continu proces. Bij deze verbeterslag valt te denken aan het verkorten van de doorlooptijd van actualisaties, maar ook aan de verbetering van de praktische toepassing van een PGS”. De PGS-beheerorganisatie werkt bijvoorbeeld al aan het aanbrengen van links (naar de juiste wet- en regelgeving), een aanklikbare inhoudsopgave en het toevoegen van FAQ’s en checklists. Er is tevens geopperd te starten met de ontwikkeling van (iPad en Android) apps en cursussen. Deze initiatieven kunnen oplossingen bieden voor de verbeteringsslag die de stakeholders voorstellen.

Bekijk compleet overig nieuws archief