Concept PGS 32 beschikbaar voor openbaar commentaar

23 November 2015Een concept van PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Opslag’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een nieuwe PGS richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 32-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept
Het concept van PGS 32 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.  

Aanleiding en omvang van deze nieuwe PGS
CPR 7, de bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen, is in 1999 ingetrokken. Deze richtlijn uit 1983 bevatte eisen voor de opslag van springstof bij bedrijven en overheidsinstellingen, met uitzondering van die van het ministerie van Defensie. De CPR 7 wordt nog benoemd in paragraaf 3.5 van de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

In 2007 heeft de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) geconstateerd dat de regelgeving en uitvoering voor ontplofbare stoffen niet optimaal is (rapport Ontplofbare stoffen, op weg naar integrale ketenveiligheid; Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, dd 21 december 2007). In het kabinetstandpunt ontplofbare stoffen van 17 juni 2008 (Kamerstukken TK 2007-2008, 29 383, nr. 110) wordt deze constatering onderschreven en een aantal acties aangekondigd, waaronder het opstellen van een PGS voor explosieven voor civiel gebruik.

Doel van PGS 32
Doelstelling van PGS 32 is voorzien in een richtlijn voor de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden. Deze publicatie bevat de stand der techniek relevant voor de opslag van explosieven voor civiel gebruik volgens de meest recente inzichten. PGS 32 is een kennisdocument voor overheid en bedrijfsleven. Belangrijke punten waarop PGS 32 antwoord geeft, zijn:
- eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging;
- voorbeelden van effectbeperkende maatregelen.

Nadere inhoudelijke informatie
In het PGS 32-team is afgewogen of de opgenomen voorschriften voor de doelgroep uitvoerbaar en proportioneel zijn. De layout is nog niet optimaal, die zal bij de definitieve publicatie worden geperfectioneerd.

Commentaar leveren
U kunt het concept PGS 32 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 23 januari a.s. sturen aan [email protected].

Vervolgstappen
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 32-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 32 in het tweede kwartaal 2016 wordt gepubliceerd.

Bekijk compleet overig nieuws archief