Concept PGS 34 beschikbaar voor openbaar commentaarronde

16 June 2015Doelstelling van PGS 34 is het geven van voorschriften voor de borging van de technische integriteit van stationaire drukvaten, installatieleidingen, appendages, en stelsels daarvan, met een maximaal toelaatbare druk PS ≤ 0,5 bar, die aansluiten bij de eisen voor drukapparatuur met PS > 0,5 bar zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Het betreft zowel nieuwbouw, ingebruikneming als de gebruiksfase.

In deze PGS wordt apparatuur behandeld die kan worden bedreven met lage overdruk, atmosferische druk of onderdruk (vacuüm).

Deze PGS kent in grote lijnen dezelfde structuur als het WBDA, en ook de voorschriften van deze PGS zijn soortgelijk geformuleerd als de artikelen uit deze wetgeving. Evenals in het WBDA wordt in PGS 34 drukapparatuur ingedeeld aan de hand van de stof die de apparatuur bevat, en de afmetingen van de apparatuur (volume, diameter). De indeling bepaalt de risicocategorie voor nieuwbouw en of de apparatuur wordt aangewezen voor keuring voor ingebruikneming en herkeuring.

PGS 34 is niet van toepassing op bovengrondse verticale cilindrische tanks met een vlakke bodem voor de opslag van vloeistof met een maximale temperatuur die niet hoger is dan het atmosferisch kookpunt.

Voor bepaalde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels kunnen zowel PGS 34 als PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ van toepassing zijn. U wordt daarom geadviseerd om ook het concept van PGS 31 te bekijken.

Commentaar leveren
Op het concept van PGS 34  kan commentaar geleverd worden door in de wijzigingstabel  eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. Reacties kunnen tot uiterlijk 16 augustus 2015 gestuurd worden naar [email protected]. 

Vervolgstappen
Het ingediende commentaar zal worden besproken in het PGS 34-team en de PGS 34 zal, waar nodig, worden bijgesteld. Vervolgens zal het eindconcept van PGS 34 ter goedkeuring worden gestuurd aan de PGS-programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 34 in het laatste kwartaal van 2015 wordt gepubliceerd

Bekijk compleet overig nieuws archief