Gebruikersvoorwaarden

De website

De website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl (hierna: de ‘website’) wordt beheerd door de PGS-beheerorganisatie die deel uitmaakt van NEN1.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek van de website en ieder gebruik van de PGS-publicaties (hierna: de ‘publicaties’) door haar gebruiker(s) (hierna: de ‘gebruiker’). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen en illustraties in de publicaties en op deze website en de vormgeving van deze website (hierna: de ‘gegevens’), zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere wetten van intellectueel eigendom. Alle rechten worden voorbehouden. Behoudens wettelijke uitzonderingen en/of voor zover hierna wordt toegestaan, mogen de gegevens niet worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing‘ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de PGS beheerorganisatie. Het opvragen, bekijken en (digitaal) bewaren van de publicaties en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Daarnaast is het toegestaan de publicaties over te nemen in eigen publicatie van de gebruiker, onder voorbehoud van bronvermelding, een duidelijke mededeling dat de auteursrechten op de publicatie bij de PGS-beheerorganisatie berusten, en de gebruiker garandeert dat steeds alleen de meest actuele versie van de publicatie wordt gepubliceerd.

De logo’s op deze website behoren toe aan de PGS-beheerorganisatie en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op een eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de PGS-beheerorganisatie en in voorkomend geval de desbetreffende licentiegever.

Disclaimer

De PGS-beheerorganisatie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De PGS-beheerorganisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de PGS-beheerorganisatie Tevens aanvaardt de PGS-beheerorganisatie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van de gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de PGS-beheerorganisatie via deze website.

De PGS-beheerorganisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de elektronische versie bepalend zijn. De PGS-beheerorganisatie garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gebruiker vrijwaart de PGS-beheerorganisatie voor aanspraken van derden, verband houdende met het gebruik van de website door de gebruiker.

Wijzigingen

De PGS-beheerorganisatie behoudt zich het recht voor de gegevens en deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen; deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u via deze website aan PGS verstrekt, worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Wij raden u aan onderstaande privacyverklaring zorgvuldig door te lezen alvorens uw persoonsgegevens te verstrekken.

Privacyverklaring

Bij het downloaden van een publicatie van deze website wordt u gevraagd om uw e-mailadres achter te laten. U bent hiertoe niet verplicht en kunt deze stap ook overslaan. Op het moment dat u uw e-mailadres achterlaat gaat u ermee akkoord dat wij u informeren over PGS- of PGS-gerelateerde onderwerpen. In de meeste gevallen zal dat geschieden door het versturen van een PGS-nieuwsflits of PGS-nieuwsbrief. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Bij het inschrijven voor de PGS-nieuwsbrief wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres en organisatie op te geven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om u te informeren over PGS- of PGS-gerelateerde onderwerpen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Als u niet langer op de hoogte gehouden wil worden of als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, kunt u dit per e-mail of telefonisch aan de PGS-beheerorganisatie kenbaar maken.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de PGS-beheerorganisatie en de gebruiker van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de PGS-beheerorganisatie en de gebruiker zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

1) De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, statutair gevestigd en kantoorhoudend te (2623 AX ) Delft aan de Vlinderweg 6.