Menu
PGS

In de vergunning van een bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-richtlijn of naar een oudere versie van een PGS-richtlijn. Moet dan worden geoordeeld dat de vergunning achterhaald is of geactualiseerd moet worden, ambtshalve of op aanvraag?

Nee, op zich is dat niet zo.

Een bestaande voorziening of installatie die is gebouwd of aangelegd conform de toenmalige richtlijn, voldeed destijds aan hetgeen als stand der techniek werd aangemerkt. Het uitkomen van een nieuwe(re) versie van een richtlijn zal op zich niet direct een reden zijn om tot actualisatie van de vergunning over te moeten gaan.

Veilig werken dient binnen een bedrijf als uitgangspunt te gelden. Een bedrijf moet daarom voor zichzelf aannemelijk maken dat met toepassing van de oude richtlijn een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt als met de toepassing van de nieuwe PGS-richtlijn.

Conform de Wabo is het bevoegde gezag verplicht om regelmatig te bezien of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. In beide situaties kan de uitkomst zijn dat de overheidsinstantie vervolgens vaststelt dat  aanpassing van de vergunning noodzakelijk is omdat met de getroffen voorzieningen volgens de oudere richtlijn een te laag veiligheidsniveau wordt bereikt.


Terug naar de vorige pagina