Menu
PGS

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in PGS 25: 2009 voor het plaatsen van een compressorhuis tegen de gevel van een shop/winkel binnen de inrichting van een CNG vulstation?

In de PGS 25 worden interne veiligheidsafstanden genoemd om domino effecten te voorkomen. Er worden hierbij twee scenario's gehanteerd, interne afstanden bepaald door warmte instraling door een plasbrand of warmte instraling bepaald door een gevelbrand.

Tevens is in artikel 5.5.2 vastgelegd dat vloeibare brandstof tankende voertuigen tenminste 5 meter van de buffer en compressor moeten staan.

Artikel 5.5.3. en 7.7 geeft eisen met betrekking tot het reduceren van de veiligheidsafstand door het plaatsen van een brandmuur.

Er kan worden geconcludeerd worden dat  in het geval van het plaatsen van de compressorbehuizing en buffer tegen de gevel van een shop dezelfde eisen van toepassing zijn als beschreven in artikel 5.5.3. De gevel moet een WBDBO van tenminste 60 minuten hebben, volgens NEN 6069.

Dat wil zeggen dat de gevel een brandwerendheid moet hebben van één uur en gedurende dit uur de gevel in tact blijft, ongeacht bezwijken van andere delen. In de gevel mogen geen openingen zitten zoals ramen en of deuren en er mag geen brandoverslag plaatsvinden van de shop naar de compressor via het dak. Een te voorziene lekscenario van de CNG-installaties, gevolgd door een ontsteking zal met een brandwerende muur van één uur niet leiden tot het falen van de shop.


Bij een brand in de shop heeft de brandweer met 60 minuten brandwerendheid tijd om in te grijpen en het falen van compressor en buffer te voorkomen. De brandweer moet bij genoemd brandscenario, wel de mogelijkheid hebben om in te kunnen grijpen (voldoende bluscapaciteit en bereikbaarheid) en ze moet wel alert zijn op het veilig stellen van de CNG-installaties die tegen de muur zijn geplaatst.

Daarnaast moet aan de overige veiligheidsvoorzieningen worden voldaan zoals bijvoorbeeld explosieveiligheid, 1 meter rond de compressorruimte wordt geclassificeerd als zone 2 wat wil zeggen dat er zich geen ontstekingsbronnen in dit gebied mogen zijn. Dit betekent dat dit gebied afgeschermd moet zijn voor bezoekers aan de shop.

De afblaasveiligheden van de compressor en buffer moeten uitmonden op een veilige plaats, tenminste 1 meter boven het hoogste punt.

Er wordt aanbevolen dat indien een aanrijding door een voertuig van de compressor en/of buffer mogelijk is, er een aanrijdbeveiliging voor compressor en buffer noodzakelijk is.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan een compressorbehuizing tegen de gevel van een shop worden geplaatst.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 25