Menu
PGS

Wanneer mogen er nieuwe eisen gesteld worden aan een bestaande brandbeveiligingsinstallatie in een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen? 

Om te kunnen eisen dat een brandbeveiligingsinstallatie wordt aangepast zal eerst de omgevingsvergunning moeten worden aangepast. Dit kan verlopen via een ambtshalve wijziging op grond van artikel 2.31 Wabo waartegen bezwaar en beroep openstaat. Aanleiding voor zo'n ambtshalve wijziging kan zijn de conclusies van de vijfjaarlijkse beoordeling op actualiteit door een inspectie-instelling van het opgestelde uitgangspuntendocument (UPD), zoals vermeld in PGS 15.

Pas als bevoegd gezag van mening is dat op basis van de uitkomsten van de beoordeling van het UPD door een Inspectie-instelling het UPD moet worden aangepast, en deze eis tot aanpassing van het UPD ook middels een afgeronde procedure tot ambtshalve wijziging onderdeel uitmaakt van de vergunning moet een nieuw of aangepast UPD worden opgesteld. Pas na beoordeling van dit UPD door een geaccrediteerde inspectie-A-instelling en goedkeuring door het bevoegd gezag, kan het bevoegd gezag eisen dat de brandbeveiligingsinstallatie wordt aangepast conform het nieuwe UPD.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15