Menu
PGS

Welke hoeveelheid gevaarlijke stoffen mag ik maximaal opslaan op een verdieping volgens PGS15?

PGS 15:2005

In de PGS 15:2005 wordt aangegeven dat in een inpandige opslagvoorziening op een verdieping niet meer dan 250 kg of liter gevaarlijke stoffen opgeslagen mag worden (vs 3.2.1.4). Op een verdieping van een gebouw mag per 200 m2 vloeroppervlakte van een werkruimte of een brandcompartiment met een WBDBO van 60 minuten naar een andere ruimte maximiaal 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn. Deze hoeveelheid dient dan wel verdeeld te worden in minimaal twee opslagvoorzieningen. (vs 3.2.1.5)

PGS 15:2011

In de PGS 15:2011 is in vs 3.2.10 gesteld dat op een verdieping maximaal 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig mag zijn. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in vloeroppervlak of brandcompartiment. Het totaal mag niet meer zijn dan 500 kg of liter. Er is geen maximale hoeveelheid per opslagvoorziening benoemd. Deze 500 kg of liter mag dus in 1 opslagvoorziening aanwezig zijn. Door gemotiveerd afwijken in een omgevingsvergunning of bij bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur is het mogelijk om van deze 500 kg of liter af te wijken. Wel dienen aanvullende eisen te worden gesteld aan de brandwerende voorziening, detectie, aanwezigheid deskundig personeel etc. Tevens speelt bij de beoordeling van gemotiveerd afwijken ook de staat van het gebouw en de aanwezige brandcompartimenten een rol.

Indien er gebruik wordt gemaakt van brandveiligheidsopslagkasten is in vs 3.10.3 gesteld dat er op een verdieping maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten per brandcompartiment aanwezig mogen zijn. Als er dus meerdere brandcompartimenten op een verdieping aanwezig zijn mogen er per brandcompartiment 2 brandveiligheidsopslagkasten aanwezig zijn. Hierdoor is het mogelijk om meer dan 500 liter op een verdieping aanwezig te hebben, indien de verdieping bestaat uit meerdere brandcompartimenten. Ook voor deze situatie bestaat de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken. Zie hiervoor de eisen in vs 3.10.4.

Wanneer alleen gevaarlijke stoffen klasse 8, verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar worden opgeslagen, dan gelden deze voorschriften niet.

Vindplaats

Vindplaats/Voorschriften

Vindplaats

Voorschriften

PGS 15:2005voorschriften 3.2.1.4 en 3.2.1.5
PGS 15:2011voorschriften 3.2.10, .2.11, 3.10.3 en 3.10.4


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15