Een bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en slaat gasflessen op. Kan daar een maatwerkvoorschrift voor opgesteld worden? Is een alternatieve gelijkwaardige voorziening mogelijk?

Als de PGS 15 van toepassing is verklaard voor een inrichting die valt onder het Activiteitenbesluit, regelt de PGS 15 dat gemotiveerd afwijken van de PGS voorschriften mogelijk is in die gevallen waar redelijkerwijs niet voldaan kan worden aan de gestelde eisen. Daarom is Β in artikel 4.4d van de Activiteitenregeling opgenomen dat maatwerk mogelijk is. . Het bevoegd gezag mag alleen maatwerk stellen als de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet. Dat betekent dat afwijken van PGS 15 goed gemotiveerd moet worden.

Het bedrijf kan in alle gevallen ook een gelijkwaardige voorziening toepassen. Dit houdt in dat een andere maatregel wordt getroffen dan in een voorschrift van de PGS 15 is opgenomen, zie paragraaf 1.4 van PGS 15. Het bevoegd gezag beoordeelt of daarmee een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt.


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15