Menu
PGS

Hoe zit het precies met de relatie tussen PGS15 en IPPC, BBT, BREF's?

 

In bijlage 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht worden BBT-documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de omgevingsvergunningverlening (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet) rekening moet houden. Het betreft hier:

  1. de onder auspiciën van de Europese Commissie gepubliceerde BBT-referentiedocumenten (de zogenaamde BREF's). Hierin zijn ook aspecten van externe veiligheid opgenomen. Deze documenten zijn alleen van toepassing op installaties die onder bijlage I van de IPPC-richtlijn vallen.
    De BREF's zijn genoemd in tabel 1 van de regeling en zijn te vinden op de website van Infomil.
  2. door andere internationale organisaties vastgestelde documenten met betrekking tot BBT; en
  3. Nederlandse documenten met betrekking tot de bepaling van BBT. Deze documenten zijn genoemd in tabel 2 van de regeling Aanwijzing BBT-documenten. Het gaat hierbij o.a. om een aantal PGS-publicaties.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15