Menu
PGS

In PGS 15 wordt een gevaarlijke stof gedefinieerd als: ‘stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR verboden is of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code)’. Hoe weet ik of een stof of voorwerp onder deze definitie valt?

Alle gevaarlijke stoffen en voorwerpen die onder deze definitie vallen moeten voor het vervoer zijn geëtiketteerd. Bovendien zijn alle betreffende stoffen en voorwerpen vermeld in tabel A (lijst van gevaarlijke goederen) van bijlage A van het ADR of de IMDG code.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15