Menu
PGS

Worden bedrijven die opslag van gevaarlijke stoffen hebben onder de richtlijn PGS 15-bedrijven op eenzelfde wijze benaderd als BRZO-bedrijven?

Niet alle bedrijven die een PGS-15 opslagvoorziening hebben vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Bij de bedrijven die onder het BRZO vallen, worden speciale inspecties gehouden.
Bij BRZO-inspecties vindt integraal en systeemtoezicht plaats op het gebied van milieu, brandweer (en arbeidsveiligheid). Integraal toezicht vanuit het bevoegd gezag is gewenst bij bedrijven met PGS 15 opslagvoorzieningen en beschermingsniveau 1 waarbij de aspecten bouw, milieu als van de technische installatie wordt betrokken.

De BRZO toezichtssystematiek kan gebruikt worden bij het opzetten van integraal toezicht bij PGS 15-bedrijven. Vanuit BRZO+ is een Aandachtspuntenlijst PGS 15 en een Handreiking risicobeoordeling PGS 15 ontwikkeld. Er kan daarna worden onderzocht of deze toezichtsmethodiek ook toepasbaar is bij de PGS 15 bedrijven die niet vallen onder het BRZO.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15