Menu
PGS

Mogen klasse 8 stoffen, verpakkingsgroep II en III, zonder bijkomend gevaar tot een gezamenlijke hoeveelheid van ten hoogste 10 ton worden opgeslagen in een ruimte waar ook andere werkzaamheden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in een werkplaats, productieruimte/werkruimte)?

In een werkplaats, productieruimte/werkruimte mag in beginsel alleen een werkvoorraad van klasse 8 stoffen (verpakkingsgroep II en III, zonder bijkomend gevaar) aanwezig zijn (zie voorschriften 3.1.1 en 3.1.3. van PGS 15). Binnen een ruimte waar zowel werkzaamheden worden uitgevoerd, en daarnaast opslag plaatsvindt van deze stoffen, is dat alleen toegelaten indien werk en opslag duidelijk van elkaar zijn gescheiden. Dit kan door een fysieke scheiding zoals een hekwerk of door een vrije zone met een duidelijke vaste markering op de vloer, die zo groot is dat werkzaamheden, inclusief intern transport, geen effect kunnen hebben op de opslag. Omdat ADR klasse 8 stoffen (verpakkingsgroep II en III, zonder bijkomend gevaar) minder risicovol zijn bij incidentenbestrijding, worden in de PGS 15 minder eisen gesteld aan de brandwerendheid van de opslagvoorziening waarin deze stoffen worden opgeslagen. De voorschriften voor de WBDBO van de bouwkundige voorziening (de opslag in een losse brandveiligheidsopslagkast moet voldoen aan voorschrift 3.10), een brandmeldinstallatie met doormelding bij opslag van meer dan 2.500 kg en de eis voor de opslag van maximaal 500 kg of liter op een verdieping zijn niet van toepassing.

Opslag van deze stoffen in een ruimte waar werkzaamheden worden uitgevoerd, kan worden toegelaten als aan bovenstaande eis voor fysieke scheiding is voldaan, en ook is voldaan aan de voorwaarden dat:

  • Er productopvang aanwezig is (bijv. opslag op vloeistofdichte lekbakken, paragraaf 3.9).
  • Er voldoende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn getroffen (paragraaf 3.3) die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).
  • Er ter plaatse veiligheidsignalering, veiligheidsinformatiebladen en instructies aanwezig zijn (paragraaf 3.16).
  • Er alleen sprake van de opslag van klasse 8 stoffen in verpakkingsgroep II en II, zonder bijkomend gevaar tot een gezameIijke hoeveelheid van ten hoogste 10 ton.
  • De opslag niet in een vluchtroute ligt.

Daarnaast gelden de andere voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS 15. Afhankelijk van de situatie kunnen nog nadere voorschriften worden gesteld op basis van het Arbobesluit. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan deskundigheidseisen voor de in de ruimte aanwezige personen en nadere eisen ten aanzien van voorlichting en onderricht. Door aan deze voorwaarden te voldoen wordt het gedeelte van de ruimte waar de klasse 8 stoffen staan opgesteld, als een aparte opslagvoorziening gezien.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15