Menu
PGS

Over PGS

 

Voorheen werden nieuwe publicaties opgesteld in opdracht van de ministeries van I & M, SZW en V & J. Eerst als producten van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) en vanaf 2005 onder de naam PGS. Sinds 2008 worden actualisaties en het beheer van de PGS uitgevoerd door de PGS-beheerorganisatie. De inhoud van de publicaties wordt bepaald in onderling overleg tussen bedrijfsleven en betrokken overheden. In 2015 is gestart met PGS Nieuwe Stijl. Vanaf dat moment is het Bestuurlijk Omgevingsberaad Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (BOb) opdrachtverlener. De PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl komen tot stand op basis van een transparante risicobenadering zoals beschreven in de handreiking generieke risicobenadering en bevatten heldere doelen met daaraan gekoppelde maatregelen. PGS Nieuwe Stijl kent de volgende hoofdelementen:

Klik hier om te zien hoe nieuwe publicaties in het vervolg worden vastgesteld.

De komende jaren wordt de gehele PGS-reeks omgezet in PGS Nieuwe Stijl. Meer informatie over de inrichting, de betrokken partijen en het actualisatie programma vindt u onder ‘organisatie’ in het hoofdmenu.

Vanwege het integrale karakter beslaat de Publicatiereeks meerdere wetgevingsterreinen. Afhankelijk van de doelgroep van een specifieke richtlijn kunnen verschillende wetten en regels van toepassing zijn. In elke publicatie wordt dan ook aandacht besteed aan de juridische context.  

De partijen van het BOb hebben afgesproken om op de volgende manier om te gaan met de PGS-richtlijnen.

Voor de toepassing van de Publicatiereeks geldt het gelijkwaardigheidbeginsel. Dit houdt in dat een bedrijf voor andere maatregelen kan kiezen dan in deze richtlijnen zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit, dat tijdens het vooroverleg, in het kader van een melding of in de vergunningaanvraag gegevens moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt, bijvoorbeeld in het kader van de vergunningverlening, of melding uiteindelijk of met de toepassing van het andere middel een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt. De Inspectie SZW beoordeelt dit bij inspecties in het kader van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Download hier de notitie die ingaat op de meest voorkomende relaties van de PGS OUDE STIJL met wet- en regelgeving en de aandachtpunten die daarbij van belang kunnen zijn.

In de zomer van 2020 is in opdracht van de Programmaraad een evaluatie uitgevoerd naar het proces van PGS Nieuwe Stijl. De evaluatie is uitgevoerd door bureau Van Vieren. Het rapport van Van Vieren “Consolideren, Hercontracteren & Optimaliseren: Evaluatie Proces PGS  Nieuwe Stijl” is op te vragen bij PGS@Publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl