Menu
PGS

Twee PGS-publicaties over LPG geactualiseerd

8 januari 2014

PGS 18 ‘LPG: Depots’ en PGS 23 ‘LPG: vulstations voor flessen en ballonvaarttanks’ zijn geactualiseerd en op 11 december jl. officieel gelanceerd. Ze werden door Piet-Hein Daverveldt, directeur van NEN uitgereikt aan twee vertegenwoordigers van de overheid: Peter Torbijn (directeur Veiligheid en Risico's bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Jan van den Heuvel van DCMR Milieudienst Rijnmond. De publicaties zijn beschikbaar op de website.

PGS 18
Deze geactualiseerde richtlijn bevat voorschriften om bij de aflevering van LPG aan voer- en vaartuigen veiligheids- en milieuvriendelijke-aspecten te borgen en vereenvoudigt de procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van LPG-depots.

De eisen waaraan de opslag van propaan moet voldoen zijn feitelijk  op te delen in drie deelgebieden, te weten de technische integriteit, bedrijfsvoering en ruimtelijke context. Deze drie deelgebieden zijn herkenbaar terug te vinden in deze publicatie.

Bovendien is in deze nieuwe versie bij het beoordelen van de constructie van reservoirs en hun toebehoren een onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe tanks.

Deze versie vervangt PGS 18: ‘Distributiedepots voor LPG’ PGS 18:1991 versie 0.1 (2-2009).

Veranderingen PGS 18 t.o.v. de voorgaande versie

Naar aanleiding van het advies van de AGS met betrekking tot LPG/propaan is in de zomer van 2007 een onderzoek uitgevoerd, getiteld: "Bedrijfsvoering LPG- en installaties - is wet- en regelgeving toereikend?". Uit het onderzoek is niet gebleken dat wet- en regelgeving op essentiële onderdelen tekortschiet daar waar het gaat om het waarborgen van een veilige bedrijfsvoering. Wel is geconcludeerd, dat in een aantal PGS-richtlijnen detailonderwerpen ontbreken.

Ga direct naar PGS 18

 

PGS 23
Deze herziene publicatie gaat in op de gevaaraspecten van LPG en geeft voorschriften en maatregelen voor een veilige inrichting en gebruik van vulstations, inclusief reservoirs, flessen en leidingsystemen.

Net als in PGS 18 is de opslag en gebruik van propaan op te delen in drie deelgebieden, te weten de technische integriteit, bedrijfsvoering en ruimtelijke context.

Behalve op technische maatregelen wordt in deze richtlijn tevens ingegaan op technisch-organisatorische maatregelen zoals vulprocedures en opleiding.

Deze richtlijn vervangt de vorige versie PGS 23: ‘propaan’ PGS 23:1994 versie 0.1 (2-2009).

Veranderingen in PGS 23 ten opzichte van de voorgaande versie

Ga direct naar PGS 23

Overig nieuws

Bekijk compleet overig nieuws archief