Gezocht: Voorzitter PGS Adviescommissie

21 November 2022

De PGS-stuurgroep zoekt een nieuwe voorzitter voor een nieuw op te zetten Adviescommissie. 
Doel is om zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter te kunnen aanstellen, zodat begin 2023 kan worden gestart met de inrichting van de nieuwe Adviescommissie. 
De Adviescommissie staat ten dienste van de Stuurgroep om gevraagd advies te leveren. De Adviescommissie is samengesteld uit een vaste coördinatiegroep (voorzitter en secretaris) en een flexibele schil van experts die kan worden ingezet per specifiek vraagstuk.  Volgens de nieuwe afspraken zoals vastgelegd in de governance, heeft de nieuwe Adviescommissie de volgende hoofdtaken:

 • adviseren van de Stuurgroep over de ontwikkelingen in het werkveld. Daarbij wordt een prioritering gemaakt in onderwerpen die volgens de Adviescommissie relevant zijn voor het werkprogramma;
 • opstellen van de terms of reference voor een nieuw op te stellen of te actualiseren PGS;
 • adviseren over ad hoc (technische) discussiepunten of beantwoorden van vragen van de Stuurgroep met betrekking tot PGS-brede onderwerpen;
 • beantwoorden van vragen die zijn binnengekomen bij Helpdesk InfoMil die zij niet kunnen beantwoorden en waar geen PGS-team voor beschikbaar is;
 • voorbereiden van vragen en antwoorden voor ‘Vraag en Antwoord’ op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl en InfoMil website.

De voorzitter wordt, op voordracht van de secretaris, benoemd door de Stuurgroep. De zittingstermijn van de voorzitter is 4 jaar en kan maximaal éénmaal worden verlengd tot een aaneengesloten periode van maximaal 8 jaren.

Tijdsinspanning

In het eerste jaar (2023) zal meer tijd worden gevraagd van de voorzitter omdat hij/zij de Adviescommissie eerst zal moeten inrichten en werkwijzen zal moeten vaststellen.

Verwachte tijdsinspanning in 2023:
Eerste half jaar: 2 dagen per maand (12 dagen)
Tweede half jaar: 1 dag per maand (6 dagen)
Na 2023 zal de verwachte tijdsinspanning 1 dag per maand bedragen.

Profiel

De voorzitter van de Adviescommissie:

 • heeft een onafhankelijke rol (vertegenwoordigt geen van de betrokken partijen);
 • heeft aantoonbare kennis en ervaring als (mee-werkend) voorzitter;
 • is bekend met PGS en de functie en betekenis ervan voor de verschillende gebruikers vanuit overheden en bedrijfsleven;
 • kent het werkveld gevaarlijke stoffen en veiligheid en is bekend met voor PGS relevante maatschappelijke uitdagingen (zoals uitdagingen i.h.k.v. de energietransitie);
 • heeft een uitgebreid netwerk (en is bij voorkeur aangesloten bij diverse relevante netwerken) op inhoudelijk (deskundigen) niveau bij zowel alle betrokken overheidspartijen als industrie;
 • is in staat om dit netwerk te mobiliseren.

Taken en verantwoordelijkheden

De voorzitter werkt intensief samen met een secretaris van het PGS-programmabureau.

De voorzitter: 

 • zorgt dat de Adviescommissie de taken en verantwoordelijkheden tijdig en op een goede manier uitvoert;
 • is actief betrokken bij de inrichting van de nieuwe opzet van de Adviescommissie, inclusief flexibele schil van deskundigen;
 • mobiliseert de juiste experts voor (ad hoc) vraagstukken;
 • zit vergaderingen voor van ad hoc commissies, en stuurt de daarin betrokken experts aan;
 • voert periodiek overleg met de voorzitter van de Stuurgroep;
 • rapporteert aan de Stuurgroep: informeert de Stuurgroep over de werkzaamheden van de Adviescommissie en neemt deel aan vergaderingen. 

Wilt u reageren, dan ontvangen wij graag uw CV en motivatiebrief, uiterlijk 21 december, per e-mail: [email protected] Wilt u meer inhoudelijke informatie, neem dan contact op met Serge Bronkhorst ([email protected], 06-15 285 259) of Paula Bohlander ([email protected], 015-2690 117). Stuur dit bericht vooral ook door naar anderen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn.

Bekijk compleet PGS nieuws archief